ГРАМОТИ XIV ст.


Упорядкування, вступна стаття, коментарі і словники-покажчики М. М. ПЕЩАК

 


ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА»


КИІВ — 1974

 

 

16. Пан Петро Радціовський купує майно у Ганни Радивонкової

 

1359 р.

 

Текст опублікований В. Мацейовським у праці «Historya», т. VI, № 3, стор. 147 — 148; Я. Головацьким у «Памятниках», 1865, № 2, стор. 185 — 186, 1867, № 2, стор. 5 — 6; П. Житецьким в «Унив. изв.», стор. 57 — 58, «Очерке», стор. 353 — 354; в AGZ, т. VIII, № 3, стор. 5; О. Смирновим у «Сборнике», № 59, стор. 62 — 63; В. Розовим в «Южнор. гр.», «Укр. гр.», № 5, стор. 9 — 10 та ін.

Місце написання не вказано, але всі дослідники сходяться на тому, що грамоту написано в Перемишлі.

Приклади з грамоти зустрічаються в таких мовознавчих дослідженнях: Є. Тимченко, «Курс»; І. Свєнціцький, «Західноукр. гр.»; Л. Булаховський, «Мовознавство», № 9; С. Самійленко, УМШ, 1958, №2;О. Соболевський, «Очерки», «Лекции»; О. Мельничук, «Слов. мовозн.»; О. Шахматов, А. Кримський, «Нариси»; А. Кримський, «Укр. грам.»; Я. Спринчак, ВЯ, 1956, № 6; «Словник»; Ф. Медведєв, «Укр. гр.», «Нариси»; С. Бевзенко, «Нариси», «Іст. морф.», «З істор. коментар.»; Л. Гумецька, «Функції», «Словотв. сист. числ.», «Мовознавство», № 10; В. Борковський, «Истор. грам.»; І. Нелюбова, «Конструкции» та ін.

Подається за виданням В. Розова.

 

Въ лѣто шести тисѧщноѥ̓ 1 шистьдєсѧтъ 2 семоѥ. купилъ панъ петрашь дѣдицтво в анъны 3 радивонъковоѣ̇ 4 дѣднину ѥѥ̓ и вотнину што по нюи̓ 5 ‛ωц̃ь 6 далъ. ана 7 продала петрашкови радъцѣо̓вьскому 8 свою дѣднину и вотнину оу вѣки и дѣтемъ ѥго. полъ става и со млиномъ и сь 9 коръчмою и землею и сь з 10 дворищи и со всѣмъ што коли ωц̃а 11 ѥѣ̈ 12 прислушало. а в 13 то не надобѣ оуступатисѧ ни оунукумъ 14 ѥѣ̈. ни племеню ѥѣ̈. а купилъ панъ петрашь 15 за сорокъ гривенъ. A на то послуси панъ староста рускоѣ̇ земли ωта пилецкии̓. воѥвода цтиборъ писарь ӕшко. а ce землѧне панъ ходько 16 быбельскии̓. кадолъфовичь 17 друздъ. иванъко полъпричичь 18. богданъ тивунъ. щепанъ волошинъ риботицкии̓ 19. олефѣрько судьӕ 20. панъ вои̓тъ перемышльскии 21. канътуръ 22 из угоръ гость. панъ гутарътъ. кость соковичь. гань кѣраховичь 23. A пить могоричь оу быбицкого оу дому за копу грошии̓ 24. а писалъ грамоту писарь пана старостынъ дьӕкъ 25 изъ болестрашичь именемь дьӕчковичь 26. а при томь 27 былъ попо печѣрскии̓ петръ. а коръчмитъ 28олехновичь семенъ оу вѣки вѣкомъ Аминь ∙|∙ +

 

Різночитання

 

Я. Головацький, «Памятники»: 1 тисѧчноє (осьмьсотноє); 3 панъны; 4 Надрядкові знаки не передаються; 5 нîой; 6 отець; 7 Она; 8 Радзѣовскому; 9 съ; 10 з пропущене; 11 отца; 12 ѥѥ; 13 въ; 14 оунүкомъ; 15 Петрашъ; 16 Ходко; 17 Иадолфовичь; 18 Иванко Полпричичь; 19 Рыботицкій; 20 сүдьӕ; 22 Каньтү̇ръ; 23 Ганькѣ Раховичь; 24 грошей; 25 дакъ; 26 Дьӕковичь; 28 корчмитъ.

О. Смирнов, «Сборник»: 1 тысячное (осьмьсотное), ѧ передається через я; 3 панъны; 4 Надрядкові знаки відсутні; 5 нîой; 6 отець; 7 Она; /35/ 8 Радзѣовскому; 9 съ; 10 з пропущене; 11 отца; 12 ее; 13 въ; 14 унукомъ; 15 Петрашъ; 16 Ходко; 17 Иадолфовичь; 18 Иванко Полпричичь; 19 Рыботицкїй; 21 Перемышльскій; 22 Каньтуръ; 23 Ганькѣ Роховичь; 24 грошей; 25 дякъ; 26 Дьяковичь; 28 корчмитъ.

«Унив. изв.»: 1 тысячное (осьмьсотное), ѧ передається через я; 3 панъны; 4 Надрядкові знаки відсутні; 5 нîой; 6 отець; 7 Она; 8 Радъзѣовскому; 9 съ; 10 з пропущене; 11 отца; 12 ее; 13 въ; 14 унукомъ; 15 Петрашъ; 16 Ходко; 17 Иадолфовичь; 18 Иванко Полпричичь; 22 Каньтуръ; 23 Ганькѣ Роховичь; 24 грошей; 25 дякъ; 26 Дьяковичь; 28 корчмитъ.

В. Мацейовський, «Historya»: W leto szesti tysiacznoie szistdesiat semoie (r. 1359). Kupił pan Petrasz dedictwo w anny radiwonkowie dedninu jeje y wotninu szto po niuj otec dal. ana prodała Petraszkowi radceowskomu swoiu dedninu i wotninu ou wieki i detem ego. poł stawa i so mlinom i s korczmoiu i zemleiu i s dworiszczi i so wsem szto koli otca ieie prisłuszało. a w to nenadobie oustupatisia ni ounukum ieie, ni plemieniu ieie. a kupił pan Petrasz za sorok griwen. a nato posłusi. pan starosta ruskoie zemli ota pileckij. wojewoda ctibor. pisar jaszko. a se zemlane pan chodko bybelskij. Kadołfowicz druzd. iwanko polpriczicz. bogdan tiwun. szczepan woloszin ribotickij. olefirko sudia. pan wojt peremyszlskij. Kantur iz ugor gost. pan gutart. Kost Sokowicz. gan kierachowicz. a pit mogoricz ou bybickogo ou domu za kopu groszei. a pisał gramotu pisar pana starostyn diak iz bolestraszicz imienem diaczkowicz. a pritom był popo peczereskij Petr. a korczmit Olechnowicz semen. ou wieki wiekom amiń.

П. Житецький, «Очерк»: 1 тысячное (осьмьсотное), ѧ передається через я; 2 шистдесять; 3 панъны; 4 Надрядкові знаки відсутні; 5 ніой; 6 отець; 7 она; 8 Радзѣовскому; 9 съ корьчмою; 10 з відсутнє; 11 отца; 12 ее; 13 въ; 15 Петрашъ; 16 Ходко; 17 Иадолфовичь; 18 Иванко Полпричичь; 19 Рыботицкій; 20 Розділові знаки не відповідають оригіналові; 22 Каньтуръ; 23 Ганькѣ Роховичь; 24 грошей; 25 дякъ; 26 Дьяковичь; 27 томъ; 28 корчмитъ.

 

 

20. Пан Петро Радціовський купує дідицтво Пнеколт у братів Шулжичів

 

1366 р.

 

Текст опублікований Я. Головацьким у «Памятниках», 1865, № 3, стор. 186, 1867, № 3, стор. 6; П. Житецьким в «Очерке», стор. 354 — 355, «Унив. изв.», стор. 58 — 59; О. Смирновим у «Сборнике», № 61, стор. 63 — 64; в AGZ, т. VIII, № 5, стор. 7 — 8; В. Розовим у «Южнор. гр.», «Укр. гр.», № 6, стор. 11 — 12 та В. Мацейовським у праці «Historya», т. VI, стор. 147; О. Шахматовим, А. Кримським у «Нарисах», № I. б, стор. 157.

Подається за виданням В. Розова.

Описана О. Соболевським у ЖМНПр., стор. 75; І. Срезневським у «Др. п. р. п. и яз.», 1882, стовп. 221.

Оригінал зберігається у B. Cz., D. p., № 254.

Приклади з грамоти використано у таких мовознавчих дослідженнях: Є. Тимченко, «Курс»; С. Бевзенко, «Нариси», «Істор. морф.»; Л. Булаховський, «Мовознавство», № 9, «Наук. зап.»; Ф. Медведєв, «Нариси», «Укр. гр.»; О. Соболевський, «Очерки»; Я.Спринчак, ВЯ, 1956, № 6; І. Свєнціцький, «Елементи»; /40/ Л. Гумецька, «Мовознавство», № 10, «Словотв. присл.», «Словотв. сист. числ.»; В. Самійленко, УМШ, 1956, №6; О. Шахматов, А. Кримський, «Нариси».

 

Во имѧ ωц̃а 1 и сн̃а и ст̃го дх̃а. подъ лѣтомь 2 бж̃ьӕ 3 нарожѣньӕ 4 тисѧчего 5. трии̓сотъ шистьцѧтого шестого. коупилъ панъ петръ радцѣ̈о̀вьский 6. дѣдицтво пнеколътъ оу шюлжичювь 7 оу 8 хлиплѧ и оу брата ѥго 9 захарьѣ̈ 10 и оу ѥхъ дѣтии̓ со всѣмъ оуѥ̓здомь 12 того села и сычемь 14 и с колодѧземь 15 и сь 16 лѣсомь и з бортъми и с вепеты 17 за рѣкою и сь 16 сѣножатьми и землею того села за сто гривенъ вѣснихъ 21. а продали и оуздали ѥму 22 добровоулно 23 и оу вѣки дѣтемь 24 ѥго 25 передъ паномь 26 пилецкимь 27 старостою роускоѣ̇ земли. а oy ставу радивоунъковѣ ловити сѣтью ѥму 30 добровоулно 31. а на то послуси вл̃дка ларивунъ ис 33 кри(лошаны) перемышльскии̓ 34 и печать ѥго 25. панъ петръ ивановычь и печать ѥго. панъ ходько быбельскии̓ и печать ѥго. стецко 35 лоѥвычь ис 36 ходькомь 37 братомь 38 своѥмь 39 и печать ѥю 40. панъ навоуи̓ стоӕньскии̓. панъ навои̓ко насѧновь 42 братъ дмитръ матьфѣѥвичь 20. панъ нѣвъступъ 44 столпувьскии̓ 45. и братъ ѥго фаниславъ. панъ лѣсота. друздъ кадолъфовичь 47. васько кузмычь 48 панъ ӕшко писарь крукиницкии. Осташко потрутовичь и сн̃мь 50 ис петромь 51. панъ стиборъ. ходько 52 ӕголниковычь 53 и печать ѥгоосташко соульскии̓ богданъ тивунъ. вои̓тъ перемышльскии̓ 57 ис 58 мѣстичи. панъ ожегъ солнѧчковичь 59 глѣбъ/бъко и братъ ѥго костько. бѣзна 60. соудьӕ 61орефѣрько 62. вл̃дчнъ 63 тивунъ иванъко губка. A питъ могоричь оу аньдръка 64 оу дому лысого. за двѣ гривнѣ вѣснии̇ 66 меду за гривну. а пива за гривну χ A писалъ привильѥ̓́ се поповичь болєстрашицкии̓ именемь 69 деӕчковичь 70 василювь 71 сн̃ъ поповь 72 кость прузвищемь 73 сорочичь 74 χ χ χ χ

 

Різночитання

 

О. Смирнов, «Сборник»: 1 Отця; 2 лѣтомъ; 4 нароженя; 5 тысячего; 6 Радзѣовский; 7 Шюльжичювъ; 8 Розділові знаки не відповідають нашому виданню; 10 Захарьѣ, надрядкові знаки не передаються; 14 и съ счемъ; 16 съ; 17 сьвепеты; 23 добровульно; 24 дѣтемъ; 25 его; 27 Пилецкимъ; 30 ему; 33 и съ; 36 и с; 37 Ходкомъ; 38 братомъ; 40 его; 42 Касяновъ; 44 Нѣвьстунъ; 45 Столпувскій; 47 Ядолъфовичь; 50 сыномъ; 51 и съ Петромъ; 52 Ходко; 53 Яголниковичь; 58 и съ; 61 судіа; 62 Олефѣрко; 64 Андръка; 66 вѣсны и; 69 именемъ; 70 Деяковичь; 71 Василіовъ; 72 поповъ; 73 прузвищемъ.

Я. Головацький, «Памятники»: 1 Отцѧ; 2 лѣтомъ; 3 Божїѧ; 4 нароженѧ; 6 Радзѣовский; 7 Шюльжичювъ; 8 Розділові знаки не відповідають нашому виданню; 10 Захарьѣ, надрядкові знаки не передаються; 14 и съ счемъ; 16 съ; 17 сьвепеты; 23 добровоульно; 25 его; 26 паномъ; 27 Пилецкимъ; 30 емү; 31 добровоульно; 33 и с; 34 Перемышлъский; 36 и с; 37 Ходкомъ; 38 братомъ; 40 его; 42 Касѧновъ; 44 Нѣвьстунъ; 45 Столпүвскій; 47 Ӕдольфович; 48 Күзмичь; 50 сыномъ; 51 и съ Петромъ; 52 Ходко; /41/ 57 Перемышльский; 58 и съ; 59 Сольнѧчковичь; 60 Костко Бѣзна; 61 соудїа; 62 Олефѣрко; 63 Владычинъ; 64 Андръка; 66 вѣсны и; 71 Василіовъ; 72 поповъ; 74 Сорячичь.

О. Шахматов, А. Кримський, «Нариси»: 1 О(ть)ца; 8 Розділові знаки не відповідають нашому виданню; 9 его; 10 Захарьѣ; 22 ему; 30 ему; 35 Стецко; 39 своем; 51 Петром; 62 Орефѣрько; 66 вѣснии; 69 именем.

«Унив. изв.»: 6 Радзѣовский; 14 и съ счемъ; 17 и сьвепеты; 33 и съ; 36 и с; 40 ѥго; 42 Касяновъ; 44 Нѣвьстунъ; 47 Ядолъфовичь; 51 и съ Петромъ; 58 и съ; 62 Олефѣрко; 63 Владычинъ; 66 вѣсны и; 70 Деяковичь; 71 Василіов.

П. Житецький, «Очерк»: 1 Отця, надрядкові знаки відсутні, титли розкриті без застережень; 3 Божія; 4 нароженя; 5 ѧ передається через я; 6 Радзѣовский; 7 Шюльжичювъ; 12 уѥздомъ; 14 и съ счемъ; 15 колодеземъ; 16 съ; 17 и сьвепеты; 20 Матьθѣевичь; 21 вѣсныхъ; 23 добровульно; 24 дѣтемъ; 26 паномъ; 27 Пилецкимъ; 30 ему; 31 добровульно; 33 и съ; 36 и с; 37 Ходкомъ; 38 братомъ; 40 ѥго; 42 Касяновъ; 44 нѣвьстунъ; 45 Столпувскій; 47 Ядолъфовичь; 48 Васько Кузмичь; 50 сыномъ; 51 и съ Петромъ; 52 Ходко; 53 Ягольниковичь; 57 Перемышлъский; 58 и съ; 59 Сольнячковичь; 61 судіа; 63 Владычинъ; 64 могоричъ у Андръка; 66 вѣсны; 69 именемъ; 70 Деяковичь; 71 Василіовъ; 72 поповъ; 73 прузвищемъ.

В. Мацейовський, «Historya»: Wo imia otcia i syna i swiatago ducha pod letom bożiago narażenia tysiaczego trijsot szistcatogo szestogo. Koupił pan Petr radcejowskij dedictwo pnekołt. ou szulżiczow ou chlipia, i ou brata iego zacharie i ou iech detij. so wsjem ouiezdom togo seła is rzem (tak) i s kołodiazem i s lesom, i z bortmi i s wepiety za rjekoiu i s sienożatmi i zemleju togo seła za sto griwen wiesnich. a prodali i ouzdali iemu dobrowoulno i ou wieku detiem iego. pered panom Pileckim starostoiu rouskoie zemli. a ou stawu radiwounkowie łowiti sietiu iemu dobrowolno a na to posłusi władyka łariwun is kriłoszany peremyszlskij i peczat jego. pan petr iwanowicz i peczat iego, pan chodko bybelskij i peczat iego, stecko łojewicz i s chodkom bratom swoim i peczat iego. pan nawouj stoianskij pan nawojko nasianow brat. dmitr matfieiewicz. pan niewstun stołpuwskij i brat jego fanisław. pan lesota. druzd Kadołfowicz. waśko kuzmycz. pan iaszko pisar krukinickij. ostaszko potrutowicz i synom i s petrom. pan stibor. chodko iagolnikowicz i peczat iego. ostaszko soulskij. bogdan tiwun. wojt perymyszlskij i s mestiezi. pan ozeg solniaczkowicz glebko i brat iego Kostko biezna, soudia orefierko. wladiczin tiwun iwanko gubka. a pit mogoricz ou andrka ou domu łysago. za dwie griwnie wiesni i medu za griwnu. a piwa za griwnu. a pisał priwilje se popowicz bolestraszickij imenetn Deaczkowicz wasiłow syn popow Kost pruzwiszczem soroczicz (r. 1366).