Галшка ГулевичівнаГалшка Гулевичивна-Лозчина*

 

(1575(7) – 03.1642)Галшка Гулевичівна , дочка волинського шляхтича Василя Федоровича Гулевича, народилася ймовірно в с.

 


  Імена українських жінок – вірних дочок свого народу є гордістю всієї нації. Имена украинских женщин - верных дочерей своего народа является гордостью всей нации. Під одним з цих імен увійшла в історію мудра покровителька Под одним из этих имен вошла в историю мудрая покровительница освіти і науки Єлизавета Гулевичівна. образования и науки Елизавета Гулевичивна. Вона походила зі старовинного українського православного роду Гулевичів, відомого з поч.16 ст., які посідали друге місце серед можновладців Волинської землі і обіймали високі посади воєвод, підстарост та ін. Она происходила из старинного украинского православного рода Гулевич, известного с поч. 16 века, которые занимали второе место среди имущих в Волынской земле и занимали высокие должности воевод, подстарост и др. У сім’ї Василя Гулевича було п’ятеро дітей – Єлизавета була серед них наймолодшою. В семье Василия Гулевич было пятеро детей - Елизавета была среди них самой молодой1. На той час, вона отримала досить поширене ім’я Єлизавета (що у перекладі з давньоєвр. озн. В то время, она получила довольно распространенное имя Елизавета (что в переводе с древнеевр. озн.“обітниця Богу”) і на польський манер було змінено на Галжбіту чи Галжбету і називалась Галшкою. "Обет Богу") и на польский манер было изменено на Галжбиту или Галжбету и называлась Галшкою.ЇЇ виняткова непохитність у вірності православній вірі сягає корінням у її дитинство. Ее исключительная постоянность в верности православной вере уходит корнями в ее детство. Цим вона завдячує не лише батькам, але й дідові – Федору Гулевичу, котрогоЭтим она обязана не только родителям, но и деду - Федору Гулевич, который було обрано під іменем Феодосія владикою Луцьким.был избран под именем Феодосия владыкой Луцким2. Дід Федір дуже любив своїх Дед Федор очень любил своих
 онуків і піклувався понад усе, щоб дати їм освіту змалечку і був непохитним у своєму бажанні виховати їх освіченими і віруючими людьми.внуков3 и заботился прежде всего, чтобы дать им образование сызмала и был непоколебим в своем желании воспитать их образованными и верующими людьми. Він влаштував для них школу на подвір’ї Луцького замку і найняв вчителювати вихованця Львівської братської школи Олеся Юрківського. Он устроил для них школу на улице Луцкого замка и нанял учительствовать воспитанника Львовской братской школы4 Олеся Юрковского. Тут Єлизавета освоює основи православної віри, граматику рідної мови та грецьку з латиною. Здесь Елизавета осваивает основы православной веры, грамматику родного языка и греческий с латынью. Згодом Василь Гулевич відправляє дітей на навчання до Острозької академії. Впоследствии Василий Гулевич отправляет детей на учебу в Острожскую академию5.

   Благодаря принадлежности к знатному роду она приобретает знания и именно атмосфера среди которой она воспитывалась и обучалась делает ее личностью, которая способна отстоять свои права даже в неравной борьбе.
Знатні роди вважали за честь поріднитися з Гулевичами.   Знатные роды считали за честь породниться с Гулевичами. І якщо з одруженням старшої дочки у Гулевичів не було проблем, то з вибором Єлизавети їм було важко змиритися. И если с бракосочетанием старшей дочери в семье  Гулевич не было проблем, то с выбором Елизаветы им было трудно смириться. І не тому, що вони ставали жертвами соціальної нерівності, а через те, що обранець їх молодшої дочки належать до не менш знатної родини, ніж їхня, але їх сім’ї недолюблюють одна одну. И не потому, что они становились жертвами социального неравенства, а потому, что избранник их младшей дочери относятся к не менее знатной семье, чем они, но их семьи недолюбливают друг друга. Вона осмілились закохатись у наймолодшого сина владики Володимирського, згодом уніатського київського митрополита Іпатія Потія. Она осмелилась влюбиться в самого молодого сына владыки Владимирского, впоследствии униатского киевского митрополита Ипатия Потия.І молоді люди – Галшка Гулевичівна і Христофор Потій – стають заручниками релігійної ворожнечі. И молодые люди - Галшка Гулевичивна и Христофор Потий - становятся заложниками религиозной вражды.Оскільки батько Христофора є ревним прибічником підпорядкування українських церков Папі Римському, православна родина Гулевичів не бажала поріднитися з ним та й не менш знана сім’я Потіїв не була в захопленні від вибору свого сина. Поскольку отец Христофора является ревностным сторонником подчинения украинских церквей Папе Римскому, православная семья Гулевич не желала породниться с ним и не менее известная семья Потий не была в восторге от выбора сына. Та і Христофор і Єлизавета наполягають на одруженні. Но Христофор и Елизавета настаивают на браке. Тому Іпатій Потій і Василь Гулевич були змушені переступити через вороже ставлення одне до одного і повінчали молодих у володимирській православній церкві 1593р. Поэтому Ипатий Потий и Василий Гулевич были вынуждены перешагнуть через враждебное отношение друг к другу и повенчали молодых во Владимирской православной церкви в 1593 г.
У 1595 р. Іпатій Потій від’їздить з таємним візитом до Риму і від імені всіх православних владик Росії і Білорусі складає присягу на вірність Папі Римському .Після його повернення з такою звісткою на Берестейському соборі двоє православних владик відмовляються приєднатись до унії і обидві сторони вступають у відкрите протистояння і розкол між церквами ознаменувався взаємною анафемою, що поставило останню крапку у неможливості знаходження компромісу між ними.   В 1595 г. Ипатий Потий вернулся из тайного визита в Рим и от имени всех православных владык России и Беларуси составляет присягу на верность Папе Римскому. После его возвращения с таким известием на Берестейской соборе двое православных владык отказываются присоединиться к унии и обе стороны вступают в открытое противостояние и раскол между церквями ознаменовался взаимной анафемой, что поставило последнюю точку в невозможности нахождения компромисса между ними6.Ті, що приєднались до унії, отримували ряд привілей і юридичний захист від польського короля нарівні з католиками. Всім стає зрозуміло, що сповідувати православ’я на рідній землі просто невигідно, зміна православної віри стає запорукою Те, которые присоединились к унии, получали ряд привилегий и юридическую защиту от польского короля наравне с католиками. Всем становится понятно, что исповедовать православие на родной земле просто невыгодно, смена православной веры становится залогом привілейованого становища і часто саме заради цього її і змінюють, підлаштовуючись до нових обставин.привилегированного положения и часто именно ради этого ее и изменяют, приспосабливаясь к новым обстоятельствам.

Через два роки після одруження, коли життя Галшки з чоловіком було без надзвичайних потрясінь, така перестановка сил стає перепоною на шляху до їх подальшого щастя   Через два года после женитьбы, когда жизнь Галшки с мужем было без чрезвычайных потрясений, такая перестановка сил становится преградой на пути к их дальнейшему счастью. Але їх не лякає протистояння, вони відстоюють свої права: він – на право бути поряд з коханою жінкою і дочкою, а вона – на віру, яку вона здобула змалечку і якої її хочуть позбавити. Но их не пугает противостояние, они отстаивают свои права: он - на право быть рядом с любимой женой и дочкой, а она - на веру, которую получила сызмальства и какой ее хотят лишить. Зважаючи на те, що зміна релігійної підпорядкованості по суті перетворюється на національну зраду, Галшка впливає на рішення свого чоловіка не зраджувати старожитну віру і зберегти вірність Україні. Учитывая то, что изменение религиозной подчиненности, по сути, превращается в национальную измену, Галшка влияет на решение своего мужа не предавать «старожитну» веру и сохранить верность Украине. І в день, коли сім’я Іпатія Потія И в день, когда семья Ипатия Потиямає урочисто прилучитись до уніатської церкви, молоді люди втікають з дому Потіїв до батька Гулевичівни. Батько Христофора погрожує відлучити сина від сім’ї, якщо він не одумається. Звісно той важко переживає через те, що батько не спромігся його зрозуміти та пробачити за непослух. торжественно приобщается к униатской церкви, молодые люди бегут из дома Потия к отцу Гулевичивны. Отец Христофора угрожает отлучить сына от семьи, если он не одумается. Естественно тот тяжело переживает из-за того, что отец не смог его понять и простить за непослушание. Згодом Христофор захворів і невдовзі помер.Впоследствии Христофор заболел и вскоре умер7. Сім’яСемья обвинувачуєобвиняету смерті в смерти  Христофора його молоду дружину, вони відсуджують у Галшки подарований на весілля маєток та хотіли відібрати у неї дочку, але лише оформили над нею опікунство до 16 р. та зобов’язали Галшку охрестити її по-католицькому обряду. Христофора его молодую жену, они отсуживают в Галшки подаренное на свадьбу имение и даже хотели отнять у нее дочь, но лишь оформили над ней опекунство до 16 лет и обязали Галшку окрестить ее по католическому обряду. Але вона не лише охрестила її як православну, але й у 1615 р. віддає її заміж за православного оршанського хорунжого Миколу Млечка, остерігаючись що родичі чоловіка змусять її дочку вийти заміж за католика. Но она не только окрестила ее как православную, но и в 1615 г. отдает ее замуж за православного оршанского хорунжего Николая Млечка, остерегаясь, что родственники мужа заставят ее дочь выйти замуж за католика. Цим вчинком вона накликала на себе гнів Яна і Петра Потіїв – братів покійного чоловіка, що вважались опікунами її дочки Катерини. Этим поступком она навлекла на себя гнев Яна и Петра Потиев - братьев покойного мужа, которые считались опекунами ее дочери Екатерины. Але навіть у судовому порядку вони вже нічого не могли вдіяти – Катерина вже була заміжньою, їх опікунство припинялось. Но даже в судебном порядке они уже ничего не могли поделать - Екатерина уже была замужем, их опекунство прекращалось.
Вона зуміла відстояти дочку та її добровільний вибір нареченого – це була її найбільша перемога, оскільки вона рано втратила чоловіка, а згодом і сина від другого шлюбу.   Она сумела отстоять дочь и ее добровольный выбор жениха - это была его самая большая победа, поскольку она рано потеряла мужа, а впоследствии и сына от второго брака.

  Втративши батька, залишившись з малою Катериною на руках, терплячи нападки від родичів покійного чоловіка, вона у 16012 одружилась вдруге зі Стефаном Лозкою, Потеряв отца, оставшись с малой Катериной на руках, терпя нападки от родственников покойного мужа, она в 1612 году вышла замуж вторично за Стефана Лозко,  заможним українським шляхтичем з Берестейщини.зажиточного украинского шляхтича с Берестейщины.Подружжя оселилось у Києві. Супруги поселились в Киеве. У них народився син Михайло.У них родился сын Михаил8.
   У тих складних умовах, в яких опинилась українська земля і православ’я, козацтво на чолі з Сагайдачним захищало православну твердиню в Києві – Печерську ЛаврВ тех сложных условиях, в которых оказалась украинская земля и православие, казачество во главе с гетманом Сагайдачным9 защищала православную твердыню в Киеве - Печерскую Лавру. У першу чергу освічені люди вбачають спасіння православної віри і відродження національного духу у науці та освіті, у навчанні українських дітей у православних школах. В первую очередь образованные люди видят спасение православной веры и возрождения национального духа в науке и образовании, в обучении украинских детей в православных школах. 14.10.1615 Галшка, порадившись з чоловіком, складає і підписує дарчу (фундуш), а 15 жовтня внесла її при поважних свідках (за присутності Стефана Лозки) до київських магістратських книг , за чим вона набуває юридичної ваги.

   14.10.1615 Галшка, посоветовавшись с мужем, составляет и подписывает дарственные (фундуш), а 15 октября вносит его при уважаемых свидетелях (в присутствии Стефана Лозко) отмечая дар в  киевской магистратской книге, посредством чего вносимый фундуш приобретает юридический вес.

  У дарчій вона зазначила: В дарственной она отметила:“ Я, Галшка Гулевичівна, дружина його милості пана Стефана Лозки, будучи здорова тілом і розумом, явно і добровільно усвідомлюю цим листом, що я, живучи постійно в давній святій православній вірі Східної Церкви...., з любові й приязні до братів моїх – народу руського....

«Я Анна Гулевичевна, супруга его милости, господина Стефана Лозки, будучи здорова телом и рассудком, явно и добровольно сознаю сею моею добровольною записью, что я, живя постоянно в древней, святой, православной вере Восточной Церкви…, из любви и приверженности к братиям моим — народу Русскому…, с давних времен решалась сделать благо для Церкви Божьей и дело милосердие показать жаждущим его. …Правоверным и благочестивым Христианам — народа Русского, в повитах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского состоящим, сословие духовного и светского: инокам, священникам и диаконам, монашествующим и мирским, также сиятельным Князьям, вельможным господам дворянам и всем,— какого б они звание и сословие ни были, — людям Русским…, даю, дарю, записываю и отказываю мое собственное наследственное имение, пользующееся правами и вольностями дворянскими: двор мой собственный целостно и землю, от помянутого мужа моего в вечный дар мною полученные. со всеми, следующими к тому двору и земли, правами, угодьями, доходами и со всем, что к ним относится и принадлежит, …ничего оттуда ни самой себе, ни потомству своему не оставляя»

   Она также указывает на назначение «фундуша»:

«…на монастырь Патриаршей Ставропигии общего житие, по чину Василия Великого, также и на школу для детей, как дворянских, так и мещанских и на всякій другой способ богоугодного житие, который служил бы к спасению Христианскому и к воспитанию призреваемых учеников, — а при том и на гостиницу для странников духовных веры Церкви Восточной; с тем однако ж, чтобы монастырь тот и школа, и весь чин и строение распоряжаемы и устраиваемы были по закону и чину Католической Восточной Церкви Греческого обряда».Вона також вказує на призначення фундушу:
  Аналіз дарчої показує, що фундуш призначався братству, члени якого зобов’язувались фундувати школи, учительні монастирі та утримувати учителів та неімущих учнів. Анализ дарственной показывает, что «фундуш» назначался братству, члены которого обязывались основывать школы, учительские монастыри и поддерживать учителей и неимущих учеников. Таким і став Київський Братський Богоявленський учительний монастир на дарованій Галшкою землі, історія якого нерозривно пов’язана з історією Києво-Могилянської академії. Київське братство, отримавши притулок, оформилось юридично, вписуючи своїх членів у реєстр з січня 1616 р., а школа під його опікою стає відомою як Київська братська школа. Таким и стал Киевский Братский Богоявленский учительский монастырь на дарованной Галшкою земле, история которого неразрывно связана с историей Киево-Могилянской академии. Киевское братство, получив убежище, оформилось юридически, вписывая своих членов в реестр с января 1616 г., а школа под его опекой становится известной как Киевская братская школа10.

  По смерті другого чоловіка Галшка повернулась у рідний Луцьк, залишивши маєтності своєму сину Михайлу. После смерти второго мужа Галшка вернулась в родной Луцк, оставив имения своему сыну Михаилу. Михайло підпадає під католицький вплив і змінює православ’я на католицизм – стає католиком, що стає великою несподіванкою для Галшки і що можна порівняти з ножем їй у спину. Михаил подпадает под католическое влияние и изменяет православию - становится католиком, что  становится большой неожиданностью для Галшки и что можно сравнить с ножом ей в спину. Поки вона фундує братську школу, піклується про збереження православ’я, її рідний син зраджує віру, яку вона відстоює усіма силами. Пока она выделяет средства на братскую школу, заботится о сохранении православия, ее родной сын предает веру, которую она отстаивает всеми силами.
   У 1641 р. вона складає духовний заповіт.В 1641 г. она составляет духовный завет. Майже всі Почти все
  свої гроші свои деньги   готівкою і ті, що їй заборгували (наказувала викупити синові) наличными и те, которые ей задолжали (приказывала выкупить сыну) заповідає на Луцький Братський монастир.завещает на Луцкий Братский монастырь. Відомо, що благодійні внески на братські школи робились через братські учительні монастирі. Известно, что благотворительные взносы на братские школы делались через братские учительские монастыри. Також заповідає кошти на Хрестовоздвиженську церкву при монастирі “де тіло моє відпочинок і душа рятунок до прощення гарячими молитвами мати маєт”. Также завещает средства на Крестовоздвиженскую церковь при монастыре «где тело мое отдых и душа рятунок к прощению горячими молитвами иметь имеете» 11.
  Поховали Галшку Гулевичівну на території Луцької братської школи, як визначну благодійницю братських монастирів і шкіл (до братств, за статутом, приймались і жінки). Похоронили Галшку Гулевичивну на территории Луцкой братской школы, как выдающуюся благодетельницу братских монастырей и школ (в братства, по уставу, принимались и женщины). Надгробок не зберігся, бо ще на початку 19 ст. Памятник не сохранился, поскольку еще в начале 19 в. Хрестовоздвиженська церква згоріла та лише наприкінці минулого століття була відбудована. Крестовоздвиженская церковь сгорела и лишь в конце прошлого века была отстроена.
Благодійництво не було випадковою справою її життя, оскільки вона жертвує не лише на київську школу, але й на інші братські школи.   Благотворительность не было случайным делом ее жизни, поскольку она жертвует не только на киевскую школу, но и на другие братские школы. Але не через благодійні внески Єлизавета (Галшка) Гулевичівна є унікальною жінкою, а тому що Но не через благотворительные взносы Елизавета (Галшка) Гулевичивна является уникальной женщиной, а потому что
  зберегла і пронесла віру через всі негаразди свого життя та ревно служила майбутньому, вбачаючи його у дітях, що зможуть відродити славу своїх предків. сохранила и пронесла веру через все невзгоды своей жизни и ревностно служила будущему, видя его в детях, которые смогут возродить славу своих предков. Вона все життя служила Господу Богу і саме тому зуміла подарувати не землю і кошти братським школам, а все своє життя на славу України. Она всю жизнь служила Господу Богу и именно поэтому сумела подарить НЕ землю и средства братской школе, а всю свою жизнь во славу Украины.

 

Людмила Метлицька

Оригинал статьи на украинском:

http://www.hetman.tv-ik.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=print&id=39

 

Примечания

 

* Традиция именования украинских женщин в XIV - XVII вв. была такова что отцовская, (родовая) фамилия использовалась в следующей форме: Гулевич — Гулевичивна,  Могила — Могилянка, Лозко — Лозчанка и т.п. После замужества, жена принимала к своему имени – имя и фамилию мужа. Так, жена Гулевича должна была зваться Гулевичева, жена Потия — Потиева. Ян и Петро Потии (братья первого мужа Галшки) называют ее так: "по первому мужу Криштофоровая Потиева, а по второму — Стефановая Лозчина". Часто добавлялись и титулы мужа. В своем знаменитом тестаменте Галшка подписывается как: Галшка Гулевичивна Степановна Лозчина маршалкова Мозырска, хотя в самом документе назвала себя как: Анна Гулевичивна, супруга Стефана Лозки, Маршалка Мозырьского. Л. Похилевич усугубил путаницу, называя  Галшку "Анною Степановною Гулевичовою, ловчиною и маршалковою Мозырьскою".

1 По мнению Г.Лозко: Василий Гулевич в первом браке был женат на Алене Волчковне-Жасковской и, прожив с ней два года (1557-1559) имел, вероятно, только одну дочь Анну, приходящуюся Гальшке старшей сестрой. Эта Анна Гулевичивна была замужем за князем Федором Святополк-Четвертинским (1579), а во втором браке за одним из лидеров православной партии на Волыни – князем Юрием Богдановичем Пузыной (1586). Дом их в Луцке известен как дом Гулевичей (Пузын) и располагается при Луцком замке.

Второй брак Василия с Натальей Патрикеевной (1570) оказался более счастливым. В нем родились помимо Гальшки и два сына Андрей и Бенедикт.

Согласно польскому генеалогу Бонецкому: помимо Анны; Андрея (1-я жена Раина Семашко, 2-я жена, упомянутая в 1632 г. уже вдовой – Гальшка Доброниская (Dobroniska); и Бенедикта, женатого на Софии Струсь (Zofią z Komorowa Strusiówną); был еще третий сын – Михаил (в 1602 г. упомянут вместе с женой Марушей Павлович) и дочь Мария (в 1-м браке за Иваном Буремльским, а во 2-ом за Иваном Бокием (Jan Bokij z Pieczychwostów) уп.1569). Подробнее о женах см. в примечаниях к статье Е.Бирюлиной.

2 Дед Федор (м.Феодосий) Гулевич – епископ луцкий и острожский. Упомянут в «Переписи земли Литовской» за 1528 г.; овдовев, принял постриг под именем Феодосий. С 1540 года — епископ Луцкий (по митрополиту Макарию (Булгакову), с 28.01.1541). Управлял епархией до 1548 года (по другим источникам, до 1558 года). Феодор Гулевич, показан во 2-м издании "Истории (российской) иерархии" преемником Арсения под летом 1540 г. И. Чистович, "Очерк истории западнорусской церкви", ч. I (Спб., 1882), ч. II (СПб., 1884). — "Акты западной России", III, 7. — Рукопись Архива св. Синода, № 1770 (Поверка иерархических каталогов Российских древних епархий с летописями и актами, 1858 г.). — Курбский, т. II. — Собр. сочинений Максимовича, т. II. — Н. И. Теодорович, "Город Владимир, Волынской губернии, в связи с историей Волынской иерархии" (Почаев, 1893 г.). Б. Ж. {Половцов}. В грамоте киевского митрополита Макария 22 февраля 1548 г., данной православному луцкому епископу Феодосию, речь идет о допущении священника служить в киевской церкви. Он возобновил на свои средства древнюю церковь св. Димитрия (в Луцке), которая долго после того считалась принадлежащей дому Гулевичей. Год смерти неизвестен.

3 У Феодора Гулевича было пять сыновей: Григорий, Михайло, Василь, Роман и Януш.

Старший дядя Гальшки Григорий Гулевич - хорунжий Волынский был женат на Магдалине Дахновской и имел трех сыновей: Григория, Федора, Ивана и шесть дочерей: Анну, Богдану, Марушу, Катерину, Софию и Настасью. Умер в 1596 году.

Следующий по старшинству Михайло Гулевич - не занимал никаких постов и был женат на Настасье Мнишек-Ворковско. Умер он рано и оставил только малолетнюю дочь Марию, которую опекали его братья Григорий, Василий и Роман, что было причиной многих недоразумений между ними и матерью Марии.

Еще один дядя Гальшки - Роман Гулевич находился на должности подстаросты Владимирского и будучи женат на Пелагее Матвеевне-Сиропятиной, имел детей Федора, Михайло и Демьяна.

Наконец младший Януш Гулевич – также как и рано умерший Михайло должностей никаких не занимал и имел детей: Анну, Настасью, Феодору, Михайло и Миколая. Из этой семьи Микола имел дочку Анну Гулевичивну, которая в первом браке была женой киевского подчашия Лаврена Лозки, который был родным братом будущего мужа Гальшки, а во втором за Ярошем Кирдей-Козинским (о ней подробнее в прим. к статье Б.Колоска).

4 Львовская братская школа была основана при Львовском православном братстве - объединения православных украинских мещан Львова при Успенской церкви (80-е гг. 16 в.). В июне 1586 г. из Константинополя во Львов прибыл Патриарший Экзарх - архиепископ Элассонский Арсении, для организации православной школы. Львовская школа дала первых наставников Киевской и Виленской школам. Из Львовской школы вышли первый митрополит Киевский (по восстановлении митрополии) Иов (Борецкий), богословы Стефан и Лаврентий Зизании. Последний, будучи протоиереем на Волыни, составил Славянскую грамматику и катихизис. Во Львовской школе обучался архимандрит Захарий Копыстенский, подвизавшийся в Киеве и издавший против иезуита Петра Скарги сочинение под названием «Палинодия» (греч. — возвращение на старый путь, имеется в виду от униатства в Православие). Львовская братская школа послужила впоследствии образцом для других подобных братских школ в Киеве, Луцке.

5 Острожская академия - первое в Восточной Европе высшее учебное заведение - основана 1576 года князем Василием-Константином Острожским и его дочерью княжной Гальшкой Острожской.  В этой школе преподавались славянские, греческий, латинский языки и так называемые свободные науки (грамматика, арифметика, риторика, логика и пр.). Первым ее ректором был писатель Г.Д.Смотрицкий, а воспитанниками — известный ученый и писатель М.Смотрицкий, гетман Петр Сагайдачный, Демьян Наливайко (брат Северина Наливайко) и другие. Академия, действовавшая здесь в 1576—1636 годах, была ведущим научным учреждением на Волыни и далеко за ее пределами. Ее типография прославилась первым в мире изданием Библии на церковнославянском языке (1581).  Основатель академии кн. Василий-Константин Константинович Острожский (1526—1608) был одним из самых богатых магнатов ВКЛ. Ему принадлежала треть всей Волыни, имения в Киевском, Владимирском, Белоцерковском, Богуславском, Переяславском, Каневском и Черкасском староствах. Во владениях князя находилось более 3040 городов и сел, торговые дома в Гданьске, Ярославе, Львове, замки в Дубно, Турове, Тарнове, дворы-палаты в Варшаве и Вильне. Занимал должности старосты Владимирского, маршалка Волынской земли, воеводы Киевского. При нем, подстаростой, а затем воеводой Владимирским был отец Гальшки – Василь Гулевич, вероятно, имевший с ним тесные взаимоотношения. Очевидно, Галшка Гулевичивна была осведомлена о меценатской деятельности своей тезки Галшки Острожской и ее отца кн. Острожского.

6 6 октября 1596 г. во владениях Ипатия Потия, тогда еще епископа Владимирского и Брестского в Бресте был созван объединительный собор для подписания церковной Унии. Резко против Унии выступили еще недавно поддерживавший Потия князь Константин-Василь Острожский и его сторонники из числа верных православию. С 1599 г. Ипатий Потий возглавил всех униатов, в качестве нового киевского митрополита (ум.1613). Не пущенный в Киев, Ипатий сделал своей резиденцией Вильню.

7 Галшка Гулевичевна и Кристофор Потий жили в местечке Несвич, подаренном ей отцом Василием Гулевичем. Кроме имения Несвич, приданое Галшки составляли «тысячу коп грошей литовских готовыми монетами и тысячу коп грошей литовских «речми рухомими», а пять тысяч злотых польских было передано как приданое Кристофору Потию с условием, что после смерти его, они должны были бы перейти назад к Галшке.  От этого брака родилась дочь Катерина, которую Галшка выдала замуж за оршанского хорунжего Миколу Млечко ок.1615 г., Этот факт восстанавливается с помощью протеста, внесенного братьями Кристофора Яном и Петром Потиями, которые являлись опекунами несовершеннолетней Катерины. Документ датирован 13 апреля 1615 г., что означает, что к этому времени Кристофор Потий уже скончался и отношения между Галшкой и его родней были недружественные.

8 Михаил был младшим сыном этой четы. Первенцем являлся Иосиф (см. прим. к статье Е. Бирюлиной)

9 Конашевич-Сагайдачный Петр Кононович (ок. 1570, с. Кульчицы, ныне Самборского района Львовской области, - 20(30).4.1622, Киев) - политический и военный деятель Украины, гетман реестрового казачества. Участник и руководитель походов украинских казаков в Крым и Турцию (1614, 1615, 1616, 1620).  То был питомец Острожских школ и Запорожской Сечи, уроженец червонорусский. Сагайдачный со всем войском вступил в члены Киевского братства. "Муж христианских добродетелей и милостынь полный", по словам митрополита Иова Борецкого. После многолетних войн и походов он в 1619 году, "вспомогая православным монастырям и церквам на Украине", построил в киевском братстве деревянную Богоявленскую церковь с приделом Благовещения. В 1620 отправил в Москву посланцев, заявивших о желании реестрового запорожского войска служить России. «В марте 1620 года явился в Москву посланец Сагайдачного, атаман Петр Одинец с товарищами, и говорил: Прислали их все запорожское войско, гетман Сагайдачный с товарищами, бить челом государю, объявляя свою службу, что они все хотят ему, великому государю, служить головами своими по-прежнему, как они служили прежним великим российским государям…» Сыграл видную роль в битве при Хотине в 1621, в которой 40-тысячное казацкое войско, присоединившееся к польской армии, нанесло решающий удар турецкому войску султана Османа II. Умер от ран, полученных под Хотином.

10 Еще с 1594 года в Киеве при братстве Богоявленской церкви существовала школа. В 1614 году пожар истребил училищный дом; тогда в 1615 жена мозырского маршала Лозки, Анна Гулевичевна, пожертвовала место и, несколько строений для братской школы, монастыря и гостиницы для православных странников духовного звания. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею место, если бы какими-нибудь путями оно перешло в руки неправославных, и обязывала их в таком случае отделить на своей собственной земле другое место для той же цели. Приняв от Гулевичевны такое щедрое пожертвование, православные немедленно образовали в Киеве церковное братство "по благословению", как сами говорят в своем "уписе", вселенского Константинопольского патриарха Тимофея, согласно с уставами других братств, Львовского, Виленского, Могилевского, и, целуя крест "каждый за всех и все за каждого", принимали на себя обязанность служить — к утешению и утверждению в вере сынов восточного православия, обывателей воеводства Киевского, к воспитанию призреваемых учеников, как духовных, так и светских, — для защиты вдов, сирот и для вспомоществования всяким людям бедным. Это происходило, вероятно, 4 января 1616 г. или несколько раньше, судя по заметке, сделанной одним из духовных лиц, вписавшихся тогда в реестр нового братства. Братство это по церкви, построенной на подаренной Гулевичевной земле назвалось Богоявленским. В 1620 году патриарх иерусалимский Феофан утвердил устав братства и благословил его, чтобы это братство со своей церковью было патриаршею ставропигею, т.е. не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме константинопольского патриарха. В то же время по просьбе волынских дворян и мещан, патриарх благословил правом ставропигии Крестовоздвиженскую церковь в Луцке, при которой основано было Луцкое братство со школою, а константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дал со своей стороны грамоту, которою утвердил уставы братских школ в Луцке и Киеве. Сама Галшка, по мнению исследователей,  персонально никакого интереса к деятельности Братского монастыря  не выказывала. Видимо, сам факт фундации это общий вклад киевской православной шляхты, проводником которого и выступила Галшка Гулевичивна. Возможно, что передача собственного  владения (перешедшего ей от второго мужа – подчашия Киевского и Мозырьского маршалка Стефана Лозки)  под православный монастырь мыслилась Галшкой Гулевичивной как своего рода компенсация за урон, нанесенный православным киевлянам со стороны ее свекра - униатского митрополита Ипатия Потия, захватившего в Киеве ряд православных храмов. Передаваемое Гальшкой владение находилось на киевском Подоле – центре сосредоточения киевской жизни той эпохи.

10 Гальшка Гулевичивна, вернувшись под конец своей жизни в родной ее семейству Луцк, согласно тестаменту от 2 апреля 1641 г. передала местному православному братству 200 золотых на братскую церковь, столько же на братский монастырь и 50 золотых на больницу при нем. Поддержала Гальшка и Чернчицкий женский монастырь, пожертвовав на него 30 золотых, а священникам Чернчицкого и Пречистенского монастырей по 10 золотых.

 

Файл:Kyiv-brats-monastyr.jpg

 

Киевский Братский монастырь

 

Киевское Богоявленское братство и его школа.

 

   Точно восстановить время возникновения и открытия Киевского Богоявленского Братства не представляется возможным. Наиболее ранний список членов этого братства датируется 4 января 1616 г. Отсюда, основание братства относят к 1615 г. Эта дата основания братства и школы при нем, из которой сформировалась потом высшая богословская школа Киевская Духовная Академия, принята была Профессорским собранием (Радой) Киевской Духовной Академии в 20 в., когда Академия в 1915 г. Отмечала 300-летие своего основания и деятельности. По причине первой мировой войны, которая началась в июле 1914 г., юбилейные торжества были перенесены на будущее послевоенное время, но война перешла, как известно, в революцию 1917 г., в огне которой  погибла Киевская Духовная Академия.

   Наши православные братства везде появлялись и развивали свою работу под покровительством и опекой церковных святынь, главным образом монастырей. Эта идея была также близкой и дорогой сердцу киевлян, которые были основателями братства в Киеве. На помощь основателям Киевского братства пришла Галшка Васильевна Гулевичивна, супруга Степана Лозки б. маршалка Мозырьского (Галшка — Анна, или, по мнению других — Елизавета), которая упокоилась около 1642 г. в Луцке и была похоронена, согласно с ее духовным завещанием, при церкви Луцкого Честнокрестного братства. Галшка Гулевичивна, "пылая  благочестивою ревностью к вере греческой", дала 14-15 октября 1615 года запись («фундуш») Киевскому братству на усадьбу в Киеве на Подоле на «монастырь Патриаршей Ставропигии общего житие и на школу для детей, как дворянских, так и мещанских». Между тем меценатка Галшка Гулевичивна все время подписывала свое имя и фамилию по-украински и никогда по-польски, даже на документах, написанных на польском языке. В конце 1615 г. Было получено благословление на организацию Киевского братства от Константинопольского патриарха Тимофея.

   До 1620 г. Киевское братство имело уже на дарованных Гулевичивною землях деревянную церковь в пять башен в честь Богоявления Господнего,

а в мае 1620 г. Грамотой от 26 мая, патриарх Иерусалимский Феофан предоставил Киевскому Богоявленскому братству права ставропигии на основе полномочий, какие имел патриарх Феофан при посещении Киевской митрополии от кириярха и патриарха Константинопольского Тимофея. В знак ставропигийних прав, патриарх Феофан поставил  экзарха Константинопольского патриарха, архимандрита Арсения при церкви святых Богоявлений и Благовещения. Грамотой от 17 мая 1620 г. патриарх Феофан благословил основание „при новосозданном братстве богоспасаемого града Киева" отдельного "братства младенческого (юношеского), старейшему братству единомыслящего и вспомогающегося".

   Король Сигизмунд III предоставил грамоту братству, датированную 19 февраля 1629 г., на основание братства с храмом и госпиталем на землях, подаренных Гулевичивною; школа в королевской грамоте не упоминается, но она уже была с 1615 года. Про братскую школу есть слова в грамотах патриарха Феофана от 17 и 26 мая 1620 года и 7 января 1621 года, де Феофан говорит, что видел при госпитальном дворе Братской церкви "школу наук элино-словенского и латино-польского письма".

   Ректорами Киевской Братской школы были: Иов Борецкий в 1615-18 гг.; Мелетий Смотрицкий — до 1620 г.; Касьян Сакович в 1620-24 гг.; Фома Иевлевич в 1630-32 гг. Школьное обучение поставлено было, видимо, хорошо. В конце 20-ых годов школа имела четыре отдела, где проходило обучение грамматических наук и основ риторики и философии; из языков учили греческий, латинский, славянский, украинский и польский; про исторические и математические науки сведений нет, но возможно, что элементарные курсы их учили также. Образование в братской школе было основано на церковно-религиозных принципах, а основой „младенческого братства" были сами братские ученики-школяры. Братская школа была школой по составу учеников всесословной; территориально же она обслуживала в основном молодежь с воеводств — Киевского, Брацлавского и Волынского. С началом 1632-33 школьного года Киевская братская школа была объединена с Киевской лаврской школой, открытой осенью 1631 года Печерским архимандритом Петром Могилой, и преобразована в коллегию.

 

Оригинал статьи на украинском: http://www.hram.kiev.ua/print.php?id=77

 

Примечания

 

1 Главный храм монастыря - Богоявленский собор был построен в 1690-93 годах на средства гетмана Мазепы. Пятиглавый собор, спроектированный московским зодчим Осином Старцевым, считался шедевром украинского барокко. В 30-е годы 20 в. от него не осталось камня на камне. Погибла и стройная колокольня XVIII века, одна из главных архитектурных доминант старого Подола. Исчезли захоронения видных киевлян, в том числе могила гетмана Петра Сагайдачного (на подворье обители сейчас установлен в честь гетмана памятный знак в виде креста).  Уцелела двухъярусная трапезная церковь во имя Святого Духа, строительство которой началось еще в 1652 году, и при ней кухня-поварня. Предполагают, что эта поварня - не что иное, как бывший жилой дом прежней хозяйки усадьбы, жены мозырьского маршалка Галшки Гулевичивны, построенный чуть ли не в конце XVI века. Кроме того, сохранились некоторые кельи и красивый одноэтажный дом настоятеля, который был возведен в 1781 году. Все эти постройки можно увидеть, войдя на территорию бывшего монастыря со стороны улицы Григория Сковороды (там теперь находится больница). Между старинными корпусами разбит сквер, украшенный оригинальным сооружением: солнечными часами в виде небольшой колонны. Их устроил в конце XVIII века французский математик и педагог Брульон.

2 Т. е. не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме константинопольского патриарха.

3 При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, под начальством игумена, который был пастырем и благочинным всего братства, надзирал с монашествующею братиею за порядком, давал наставления и заступался за братство в разных делах перед судом. Игумен имел также надзор и за школою; из числа монахов выбирался ректор школы; но ни игумен, ни ректор, ни вообще состоявшие в братстве монашествующие лица не могли делать никаких распоряжений без согласия светских братьев. Из числа светских братьев выбирались два лица для наблюдения за школой.

4 К примеру, школа луцкого братства носила название Еллино-словенской, потому что в ней преподавались два языка. Ученики разделялись на три разряда: в первом учились читать, во втором читали и учили наизусть разные предметы, в третьем разряде объясняли выученное и обсуждали его. В ходе учения обращалось внимание, чтобы ученик как можно более усваивал и понимал выучиваемое; для этой цели, по окончании класса, ученики должны были пересказывать уроки друг другу, списывать их и повторять перед родными и хозяевами, которым будут поверены, а на другой день, перед началом нового урока, отвечать учителю вчерашний. Предметами учения были, кроме первоначального чтения и письма, греческая и славянская грамматика с упражнениями, заучивание и толкование мест Св. Писания, отцов церкви, молитв, богослужения, церковная пасхалия, счетная наука, а также места из философов, поэтов, историков, риторика, диалектика и философия. При этом строго запрещалось читать и держать у себя еретические и иноверческие книги. Для упражнения в языках постановлено было, чтобы ученики говорили не на "простом" языке, а на греческом или славянском. Ученики могли учиться не всем наукам разом, а только некоторым, смотря по их способностям, по совету ректора или по желанию родителей.

5 В школу принимались дети всех сословий и состояний, начиная от зажиточных шляхтичей и мещан до бедняков, просивших милостыню на улицах; воспитателям строго постановлялось не делать между ними никаких различий, иначе как по степени их успехов: все они по очереди обязаны были исполнять должность слуг, топить печи, мести школу, сидеть у дверей и т. п. По отношению к нравственности, ученики должны были строго соблюдать правила благочестия, в каждое воскресенье и праздник собираться к богослужению и перед тем выслушивать приличные нравоучения, а после обеда слушать объяснение прочитанных в церкви мест Св. Писания. Четыре раза в год, в посты, обязаны были они говеть, а более благочестивые, кроме того, причащались и исповедывались в господские праздники. Школьное начальство следило за их поведением, как в школе, так и вне ее, и наказывало розгами. Каждую субботу после обеда учитель читал им длинные нравоучения, как они должны были вести себя, и для памяти давал им испить "школьную чашу". Неисправимых исключали. Над самими учителями имело надзор братство, и они подвергались изгнанию за дурное поведение. Религиозное воспитание ставилось на первом плане, так как самая потребность в школьном воспитании вызвана необходимостью защищать православную веру против иезуитов и униатов. Киевская школа в это время имела, вероятно, такой же устав, с тою только разницею, что, при греческом и славянском, там преподавался еще и латинский и польский языки, как показывает самое название киевской школы, упомянутое в грамоте Феофана: "Школа наук еллино-славянского и латино-польского письма". Кроме главных школ, находившихся при братствах, по всей южной Руси было рассеяно множество частных школ при монастырях и церквах; так об Иове Борецком есть известие, что, будучи священником в Воскресенской церкви на Подоле (в Киеве), он завел школу и отличался ревностью к воспитанию юношества. В старости и он, и жена его постриглись. Иов, в звании игумена Михайловского Златоверхого монастыря, занимался воспитанием детей и впоследствии, сделавшись митрополитом, заботился о процветании школ.

6 В ней преподавали знаменитые просветители своего времени - Иов Борецкий, Мелетий Смотрицкий, Иннокентий Гизель. Разнообразное содействие коллегии оказывал митрополит Петр Могила, сделавший ее превосходным по тем временам учебным заведением. Имя Петра Могилы осталось в названии коллегии, которая с 1701 года стала Киево-Могилянской академией, а дата его смерти (31 декабря по старому стилю) с тех пор была традиционным днем поминовения "основателей и благоучредителей" монастыря и академии. Полный курс обучения в академии продолжался 12 лет. Количество студентов достигалр двух тысяч. Несмотря на приоритет духовных предметов, академия давала и полноценное светское образование. Существовало 8 классов: Фара или Аналогия (где обучали читать и писать по-славянски, по-гречески и по-латыни), Инфима, Грамматика, Синтаксис, Поэзия, Риторика, Философия и самый старший - Богословие. До конца XVIII столетия ежегодно в двух старших классах проводились публичные диспуты, которые сопровождались духовной музыкой и пением. Жители Подола с благоговейным почтением присутствовали на этих диспутах, проводившихся на латинском языке и для подавляющего большинства зрителей совершенно непонятных. Здесь учились известные церковные деятели, четверо из которых были причислены к лику святых, в том числе св.Дмитрий Ростовский, составивший классические Жития святых -"Четьи-Минеи": государственные мужи, такие, как министр народного просвещения Петр Завадовский и вице-канцлер, светлейший князь Александр Безбородко: писатели Василий Капнист и Петр Гулак-Артемовский: философ и поэт Григорий Сковорода: историки Николай Бантыш-Каменский и Максим Берлинский, врачи Нестор Амбодик-Максимович и Даниил Самойлович; архитекторы Иван Григорович-Барский и Иван Зарудный: композиторы Максим Березовский и Артемий Ведель: художник Григорий Левицкий, путешественник Василий Григорович-Барский и др. В 1819 году была преобразована в Духовную академию и стала сугубо религиозным учебным заведением. Некоторые ее выпускники потом сами оказались преподавателями и даже профессорами Духовной академии. Среди них можно вспомнить Николая Петрова - одного из первых украинских академиков, знатока литературы, истории, археологии. Здесь же преподавал Афанасий Булгаков, отец знаменитого писателя Михаила Булгакова. Духовную академию окончили украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий, композитор и хоровой дирижер Александр Кошиц, экономист и географ, академик Константин Воблый. В советское время Духовная академия перестала существовать. С марта 1919 года в новом академическом корпусе разместился штаб Днепровской военной флотилии. Потом значительную часть помещений академии заняло Киевское высшее военно-морское политическое училище.

 

 

Мемориальная доска Галшке Гулевичивне на Старом учебном корпусе Киевской академии.

На мемориальной доске Галшке Гулевичивне - надпись (на украинском языке):

"В честь возрождения Киево-Могилянской академии. Галшка Гулевичевна"

 

Гальшка Гулевичивна

 

   Гальшка Гулевичивна, дочь волынского шляхтича Василия Федоровича Гулевича, родилась предположительно в с. Затурці (нині Локачинського району Волинської області). Затурци (ныне Локачинского района Волынской области). Дата і рік її народження достовірно невідомі, вираховуються наближено: дата за документальною вказівкою про її іменинний день (9 грудня за старим стилем), рік – за точною датою шлюбу її батьків (1570) і її першого шлюбу (1594). Дата и год ее рождения достоверно неизвестны, вычитаются приближенно: дата по документальным известиям о ее именинном дне (9 декабря по старому стилю) 1, год - по точной дате брака его родителей (1570) и ее первого брака (1594).

   Батько Галшки був одружений тричі.Отец Гальшки был женат трижды. Від першого шлюбу з невідомою нам жінкою він мав дочок Марію і Ганну, від другого у 1559 р. з Оленою Волчківною дітей не було, а від третього у 1570 р. з Настасією Патрикіївною народилося троє синів – Андрій, Михайло і Бенедикт та дочка Галшка. От первого брака с неизвестной нам женщиной он имел дочерей Марию и Анну, от второго в 1559 г. с Еленой Волчковною детей не было, а от третьего в 1570 г. с Настасьей Патрикиевною родилось трое сыновей - Андрей, Михаил и Бенедикт и дочь Гальшка2.

Ім’я Галшка було в XVI–XVII століттях досить розповсюдженим серед українського жіноцтва.   Имя Гальшка было в XVI-XVII веках довольно распространенным среди украинских женщин. Воно є українською формою від старочеського імені Alzbeta, польського Helzbieta та імені Elisabettae в латиномовних документах. Оно является украинской формой от старочешского имени Alzbeta, польского Helzbieta и имени Elisabettae в латиноязычных  документах. Видається невірним інтерпретувати ім’я Галшка як Галина, Ганна чи навіть Єлизавета, тим паче що Гулевичівна сама себе в документах іменувала Галшкою та ще, зрідка, Галжбитою. Представляется неверным интерпретировать имя Гальшка как Галина, Анна или даже Елизавета, тем более что Гулевичивна сама себя в документах именовала Гальшкою и еще, реже, Галжбитою.

Дитинство Галшки пройшло на Волині, в маєтках її батька, яких у володимирському і луцькому повітах у нього було значне число.   Детство Гальшки прошло на Волыни, в имениях ее отца, которых во Владимирском и Луцком уездах у него было значительное число. Зокрема, повністю чи частково Василь Гулевич володів Затурцями, Шельвовим, Волицею, Любитовим, Качином, Личином, Твердинями, Липками, Довгим, Борисковичами, Несвічем. В частности, полностью или частично Василий Гулевич владел Затурцами, Шельвовым, Волицей, Любитовым, Качиным, Личинном, Твердинями, Липками, Довгим, Борисковичами, Несвичем. Василь Федорович займав високі виборні посади – володимирського підстарости (з 1565 р.), каптурового судді володимирського повіту (з 1574 р.), володимирського і луцького войського (1590–1601), а в 1589 р. обирався депутатом від Волинського воєводства на Люблінський коронний трибунал. Василий Федорович занимал высокие выборные должности - Владимирского подстаросты (с 1565 г.), «каптурового судьи» Владимирского уезда (с 1574 г.), Владимирского и луцкого войского (воеводы) (1590-1601), а в 1589 г. избирался депутатом от Волынского воеводства на Люблянский коронный трибунал3. Як значний та заможний шляхтич дав своїй наймолодшій доньці добре виховання та ґрунтовну домашню освіту. Как значительный и зажиточный шляхтичи дал своей младшей дочери хорошо воспитания и основательное  домашнее образование.

Перший шлюб Галшки з Христофором Потієм, сином Адама Потія (владики Іпатія, єпископа володимирського і берестейського) і княжни Ганни Федорівни Головні-Острожецької виявився нетривким.   Первый брак Гальшки с Христофором Потием, сыном Адама Потия (владыки Ипатия, епископа Владимирского и Берестейского) и княжны Анны Федоровны Головни-Острожской оказался непрочным. Швидко вона стала вдовою. Быстро она стала вдовой. Від цього шлюбу народилася дочка Катерина. От этого брака родилась дочь Екатерина. Біля 1615 р. Галшка заручила Катерину з хорунжим оршанським Миколою Млечком і це стало предметом суперечки між дядьками дівчини по батькові і нею. Около 1615 г. Гальшка обручила Екатерину с хорунжим оршанским Николаем Млечком и это стало предметом спора между дядями девушки по отцу и ею. На цей час Галшка була уже в другому шлюбі за мозирським маршалком Стефаном Лозкою, заможним київським шляхтичем. В то время Гальшка была уже во втором браке за мозырьским маршалком Стефаном Лозко4, состоятельным киевским шляхтичем. Після 1606 р. Галшка Гулевичівна Лозчина переїздить з Волині до Києва, де в подарунок отримує від чоловіка один із його будинків на Подолі. После 1606 г. Гальшка Гулевичивна Лозчина переезжает с Волыни в Киев, где в подарок получает от мужа один из его домов на Подоле. Цей район особливо постраждав від великої київської пожежі 1614 р. Саме в той час Галшка Гулевичівна прийняла вікопомне рішення про подарунок своєї кам’яниці з двором на Подолі і ще 10 тисяч польських злотих київській православній громаді для влаштування шпиталю, а також школи і монастиря: «дала, даруючи, записуючи і навічно фундуючи добра свої власні…» . Этот район особенно пострадал от большого киевского пожара 1614 г. Именно в то время Гальшка Гулевичивна приняла решение о подарке своего дома с двором на Подоле и еще 10 тысяч польских злотых киевской православной общине для устройства госпиталя, а также школы и монастыря: « дала, даря, записывая и навечно фундуючы добра свои собственные ... ». На основі цієї фундації постало київське православне Богоявленське братство. На основе этой фундации появилось киевское православное Богоявленская братство. Ігуменом до братського монастиря Галшка запросила Ісаю Копинського, який згодом був обраний на київського митрополита. Игуменом Братского монастыря Гальшка пригласила Исайю Копинского5, который впоследствии был избран киевским митрополитом.

В 1632 р. зусиллями нового митрополита Петра Могили київська братська школа була об’єднана зі школою києво-печерської лаври і саме цій новій шкільній установі судилося перерости в потужний освітній заклад зі статусом академії.   В 1632 г. усилиями нового митрополита Петра Могилы6 киевская братская школа была объединена со школой Киево-Печерской лавры и именно этому новому школьному учреждению суждено перерасти в мощное учебное заведение со статусом академии.

У 1618 р. Галшка Гулевичівна знову стала вдовою.   В 1618 г. Гальшка Гулевичивна снова стала вдовой. Переїздить у Рожів на Київщині, в маєток свого покійного чоловіка, де, як свідчать архівні документи, ще якийсь час господарює. Переезжает в Рожив на Киевщине, в имение своего покойного мужа, где, как свидетельствуют архивные документы, еще некоторое время ведет хозяйство.

Польські генеалоги називають чотирьох спільних дітей Галшки і Стефана Лозки.   Польские генеалоги называют четырех совместных детей Гальшки и Стефана Лозко. Це старший син Йозеф, який успадкував від батька титул мозирського маршалка; Міхал, «дідич Рожева»; дочки Регіна й Анастасія. Это старший сын Йозеф, который унаследовал от отца титул Мозырьского маршалка; Михал, «дидич Рожива»; дочери Регина и Анастасия. Тільки про одного Михайла (Міхала) мати Галшка Василівна згадує в своєму заповіті (див. далі). Только об одном Михаиле (Михале) Гальшка Васильевна упоминает в своем завещании (см. далее). Був уособленням людських протиріч. Был он олицетворением человеческих противоречий. На відміну від матері вибрав інший християнський напрямок – католицизм. В отличие от матери избрал другое христианское направление - католицизм. Не дивлячись на це, з усього видно що був улюбленим сином, жив спочатку при матері, яка відписала йому частину свого маєтку на Рожеві. Несмотря на это, по всему видно, что был он любимым сыном, жил сначала при матери, которая отписала ему часть своего имения в Роживе. Є дані, що був двічі одруженим. Есть данные, что был дважды женат7. Родинне майно не примножував, а лише розпорошував. Семейное имущество не умножал, а лишь распылял. Помер в 1648 р. Умер в 1648 г.

Останній період життя волинської шляхтички на сьогодні практично не представлений документами.   Последний период жизни волынской шляхтички на сегодня практически не представлен документами. 31 березня (за ст.ст.) 1642 р. на судовому засіданні луцького гродського уряду було прозвітовано про запис (таким чином, затвердження) в луцькі актові книги «тестаменту остатнее воли зошълое панее Галъшки Гулевичовъны Стефановое Ложчиное, маршалковое Мозырское». 31 марта (по ст.ст.) 1642 г. на судебном заседании луцкого городского правительства было проинформировано о записи в луцкие актовые книги «тестаменту остатнее воли зошълое панее Галъшки Гулевичовъны Стефановое Ложчиное, маршалковое Мозырское». Цей документ в якійсь мірі дає можливість реконструювати життя Галшки Гулевичівни в 30-і роки XVII ст. Этот документ в какой-то мере дает возможность реконструировать жизнь Гальшки Гулевичивны в 30-е годы XVII в. Заповіт вона написала в Луцьку. Завещание она написала в Луцке. Він датується 2 квітня 1641 року. Оно датируется 2 апреля 1641 года. Після смерті Гулевичівни її передсмертний документ для обліку в судових органах приніс у березні 1642 р. чернець луцького братського монастиря о. После смерти Гулевичевны ее предсмертный документ для учета в судебных органах принес в марте 1642 г. монах луцкого Братского монастыря о. Теофіл Заплатинський. Теофил Заплатинский. Як правило, такого роду документи подавалися для запису не пізніше як через п’ятнадцять днів. Как правило, такого рода документы подавались для записи не позднее чем через пятнадцать дней. Тому дату смерті шляхтички наближено визначають 15 або 16 березня 1642 р. Поэтому дату смерти шляхтички приближенно определяют 15 или 16 марта 1642 г.

Для підпису тестаменту заповітником запрошувались свідки із родичів або близьких і шанованих особистих приятелів.   Для подписи тестамента завещателя приглашались свидетели из родственников или близких и уважаемых личных приятелей. Заповіт Галшки був підписаний володимирським підкоморієм Юрієм Пузиною, Іваном Козинським, Ігнатієм Бронєвичем і, як наголошено в документі, особисто запрошеним Гулевичівною Костянтином Ушаком Куликовським і Андрієм Гуляницьким. Завещание Гальшки было подписано владимирским подкоморием Юрием Пузыной8, Иваном Козинским, Игнатием Броневичем и, как отмечено в документе, лично приглашенным Гулевичевною Константином Ушаком Куликовским и Андреем Гуляницким. Цікаво, що усі згадані шляхтичі, крім А.Гуляницького, документально зафіксовані як братчики луцького Хрестовоздвиженського братства. Интересно, что все упомянутые шляхтичи, кроме А. Гуляницкого, документально зафиксированы как братчики луцкого Крестовоздвиженского братства. Цей факт, як і щедрі пожертви на користь цього братства, про що заповідачка говорить в передсмертному слові, а тим паче її побажання бути похованою у братській церкві свідчать про найтісніші зв’язки Галшки Гулевичівни з найбільшою на Волині православною організацією. Этот факт, как и щедрые пожертвования в пользу этого братства, о чем завещательница говорит в предсмертном слове, а тем более ее пожелание быть похороненной в братской церкви свидетельствуют о наитеснейшей  связи Гальшки Гулевичивны с крупнейшей на Волыни православной организацией.

Луцьким братським інституціям – церкві, монастирю і шпиталю, Гулевичівна відписала щедру пожертву в 450 злотих.   Луцким братским институтам - церкви, монастырю и госпиталю, Гулевичивна одписала щедрое  пожертвование в 450 злотых. Крім цього, луцькому чернчицькому монастирю і священикам чернчицькому і пречистенському також подарувала гроші. Кроме этого, Луцкому Чернчицкому монастырю и священникам чернчицкому и пречистенскому также подарила деньги. Згадує про борги перед єпископом православним Ісакієм Борисковичем і покійною на той час ігуменею жіночого києво-печерського монастиря княгинею Курчевичевою. Вспоминает о долгах перед епископом православным Исакием Борисковичем9 и покойной в то время игуменьей женского Киево-Печерского монастыря10 княгиней Курчевичевою. Якісь справи мала в Мозирі, тому що пише про ігумена мозирського і тамтешнього поповича «пречистенського». Какие-то дела имела в Мозыре, потому что пишет про игумена Мозырьского и тамошнего поповича «пречистенського». В Могилеві у купця Карповича тримала у заставі срібло. В Могилеве у купца Карповича держала в залоге серебро. Цікаво, що наприкінці свого життя Гулевичівна розпоряджається про свою власність на Київщині: село Дубище і корчми в Рожеві, які на той час перебували в оренді у «отця єпископа Луцького». Интересно, что в конце своей жизни Гулевичевна распоряжается о своей собственности на Киевщине: село Дубище и корчмы в Роживе, которые в то время находились в аренде у «отца епископа Луцкого». Натомість в заповіті немає інформації про передачу синові Михайлові, якого назначила розпорядчим заповіту, якогось їй належного нерухомого майна (села, маєтку тощо). Зато в завещании нет информации о передаче сыну Михаилу, которого назначила распорядителем завещания, ей принадлежащего  недвижимого имущества (села, поместья и т.п.). Це може означати, що все, чим володіла до того, на час написання документа або й раніше відписала своїм дітям чи ще комусь. Это может означать, что все, чем владела до того, на время написания документа или даже раньше отписала своим детям или еще кому. Отже, не була прив’язана до одного місця проживання і вела рухливе життСледовательно, не была привязана к одному месту жительства и вела подвижную жизнь. Останній рік провела в Луцьку. Последний год провела в Луцке.

Згідно заповіту Галшка Гулевичівна була похована в крипті луцького братської Хрестовоздвиженської церкви.   Согласно завещанию Гальшка Гулевичивна была похоронена в крипте луцкой братской Крестовоздвиженской церкви11. В 2002 р. на стіні церкви волинській патріотці встановлена меморіальна дошка. В 2002 г. на стене церкви установлена мемориальная доска.

Олена Бірюліна   Елена Бирюлина

Литература:

1.       Бірюліна О. Рід Галшки Гулечівни в історії села Затурці // Затурці в історії України та Волині: Матеріали наук.-практ. конф., приуроченої 500-й річниці першої писем. згадки про с. Затурці Локач. р-ну Волин. обл. – Луцьк, 2004. – С. 29–34.

2.       Гайдай Л.І. Гулевичівна Єлизавета (Галшка) Василівна // Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях: Навч. посіб. – коментар. – Луцьк, 2000. – С. 122-123.

3.       Галшка (Єлизавета) Гулевичівна // Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст.: Короткі біогр. нариси, іст. та худож. портр. – К., 2002. – С. 100–102.

4.       Галшка (Єлизавета) В.Г. // Провідники духовності України. – К., 2003. – С. 382-383.

5.       Гулевичівна Галшка // Народжені Україною: Мемор. альм. – К., 2002. – Т.1. – С. 506-507.

6.       Гуртовий Г. Боярський рід Гулевичів в історії Затурець та інших міст і сіл Волині // Затурці в історії України та Волині: Матеріали наук.-практ. конф., приуроченої 500-й річниці першої писем. згадки про с. Затурці Локач. р-ну Волин. обл. – Луцьк, 2004. – С. 34–39.

7.       Гуртовий Г. Волинянка козацького характеру // Волинь моя: Журн. Міжнар. громад. об-ня «Волин. братство». – К., 2002. – Вип. 2. – С. 71–75.

8.       Кардаш Є.В. Гальшка Гулевичівна // Збірник учнівських і студентських робіт конкурсу імені Гальшки Гулевичівни. – Луцьк, 2003. – С. 24–30.

9.       Левчанівська І. Гальшка Гулевичівна // Левчанівська І. Далеке і близьке. – Луцьк, 2000. – С. 83–86.

10.   Новак О. Її славне ім’я житиме вічно… // Новак О. Християнство в Україні: Нариси. – Рівне, 2003. – С. 250–253.

11.   Прокопчук І. Єлизавета Гулевичівна і Луцьке братство // «Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – Т.3. – С. 397–403.

12.   Вербич В. Ставши найзнаменитішою в Києві, повернулася до Луцька // Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2004. – 2 верес.

13.   Кушнір В. З когорти славетних дочок України // Селян. життя. – 2003. – 15 листоп.

14.   Лозки та Гулевичі в XV–XVII ст.: До 500-річчя Затурець // Селян. життя. – 2003. – 15, 22, 29 листоп.; 20, 27 груд.; 2004. – 3 січ.

* * *

1.       Гулевичівна // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 189-190.

2.       Хижняк З.І. Гулевичівна Галшка // Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія в іменах XVІІ–XVIIІ ст.: Енцикл. вид. – К., 2001. – С. 159-160.Літератур

Оригинал статьи на украинском языке: http://ounb.lutsk.ua/html/archive/2005/calendar/body_05_12_22.html

Примечания

 

1 По др. данным датой рождения Галшки считается 28 августа 1575 г.

2 По информации польских генеалогов (см. например Бонецкий) –

первая жена Олёна Волчковна-Жасковска (Olena Wołczkówna Zaskowska) уп. 1562 г. (zapisał 1562 r. posagu 800 kóp na Kaczynie.);

вторая (уп. 1585) – Александра Ухруновска (Aleksandra Uhrynowska), вдова кн. Льва Несвицкого (wdowa po Lwie Nieświckim), умерла в 1592 r.

По информации Г.Лозко: «В першому шлюбі він був одружений з Оленою Волчковною-Жасковською і прожив з нею всього два роки (1557-1559), дітей від цього шлюбу мабуть не було, а можливо це була дочка Ганна. В 1570 році він був одружений вдруге з Наталкою Патрикеївною, яка стала матір'ю трьох синів: Андрія, Михайла, Бенедикта й Галшки, можливо й Ганни.». (Г.Лозко)

3 По Бонецкому: Василь Федорович Гулевич подстароста Владимирский (1561), войсковой (воевода) Владимирский (1566). Был третьим сыном Федора Гулевича (Феодосия митрополита Луцкого) и одним из самых состоятельных представителей рода Гулевичей этого времени.

4 О роде Лозко подробнее в статье Г.Лозко «Гальшка Гулевичивна»

5 Исаия Копинский-Борисович (Исаакий Копыстенский) – митрополит киевский (1631-32). Воспитанник Острожской школы. Пострижен в монашество в Киево-Печерской Лавре. 14 октября 1615 г. перешел в новооснованный Братский Богоявленский училищный монастырь и организовал там общежитие. Состоял старшим иеромонахом монастыря и был первым ректором православного училища. С 1616 г. - настоятель Межигорского Спасо-Преображенского монастыря. В 1619 г., оставаясь настоятелем Межигорского монастыря, основал недалеко от г. Прилук Лубенский Мгарский монастырь. 6 октября 1620 г. хиротонисан во епископа Перемышльского. Хиротония совершалась Иерусалимским патр. Феофаном в Киево-Братском монастыре тайно, ночью при пении патриаршего монаха из опасения насилия со стороны поляков. По причине недоброжелательства со стороны поляков на епархии не был. С 1628 г. - архиепископ Смоленский и Черниговский. Непризнанный польским правительством, проживал в заднепровских монастырях. 20 июля 1631 г. избран митрополитом Киевским. Исаия с радостью благословлял игумена Киево-Печерской Лавры Петра Могилу на основание высшей духовной школы при Лавре. В 1632 г. представителями православных на сейме, избравшим королем Владислава IV, был отстранен от митрополии и переведен в Киево-Печерскую Лавру. Митрополитом избран Петр (Могила). 14 лет Исаия провел в Антониевой пещере и был ее настоятелем. Впоследствии в Ладинском скиту, где была игуменьей его сестра Александра, он вместе со своим послушником Геннадием выкопал своими руками пещеру и подолгу жил там. Скончался 5 октября 1640 г. (по другим источникам - в 1634 г.). Погребен в Киево-Печерской Лавре. "Богомысленный муж" (по выражению современников), Исаия Копинский, был первым исполнителем распоряжений достопамятной основательницы киевского братства и первым его устроителем.

6 Петр Могила (молд. Мовилэ) – митрополит киевский (1632-1647). Сын валашского, потом молдавского господаря Симеона Мовилэ. Получил образование во львовском братском училище. Сначала подвизался на военном поприще, участвовал в Хотинской битве. Позже принял духовный сан. В 1627 г. избран Киево-Печерским архимандритом. Устроил при Лавре славяно-греко-латинскую школу (1631), объединив ее в 1632 г. с братской школой, основанной Гулевичивной. В 1632 г. был избран митрополитом Киевским вместо престарелого митрополита Исаии, с сохранением лаврского архимандритства. После непродолжительного противостояния, Исаия был вынужден удалиться, и Петр приступил к «отобранию от униатов монастырей и церквей». В 1635 г. под его руководством были раскопаны остатки Десятинной церкви, погибшей при татарском нашествии. По нем киево-братская школа стала называться Могилянской. Скончался 31 декабря 1646 г., не дожив до 50 лет.

7 Старший сын Галшки маршалок Мозырьский Иосиф Лозко был женат на Эльжбете Рейовне. Как пишет Г.Лозко: «Йосип Лозка, син Степана і Галшки був православним. Існує його підпис під актом обрання на Києво-Печерську архімандрію Захарії Копистенського, а це свідчить про те, що він не був католиком (Голубев С. Киевский митрополит Петро Могила и его сподвижники,- К., 1883, прилож. № XL). Католиком став наймолодший син Галшки й Степана Михайло, який був одружений з католичкою Софією (Кашовска – прим.) з Високого, яка дуже скоро померла. Вдруге Михайло також одружився з католичкою Варварою Юдицькою. Михайло не примножував своє майно, а витратив лише те, що отримав у спадок від батьків. Ніяких посад він також не займав. У 1640 р. він продав і спадкові маєтності місто Рожев, Михайлов замок з фільварками, села Монастирщина і Клюсовщина (Вип. із кн. гродс. Замку Луцького від 3 квітня 1640 р.). Його духовний заповіт написаний польською мовою. Тіло своє він просить поховати в Юр'євському костьолі біля його першої дружини Софії, а потім, коли в Мозирі буде побудований Бернадинський костел, тіла його й першої дружини мали бути перенесені туди. На побудову цього нового костьолу Михайло Лозка зі своєю дружиною Варварою Юдицькою дав дві тисячі злотих польських і пообіцяв значний щорічний доход з маєтку Юр'євського. Цей заповіт написаний 22 березня 1648 року, а через тиждень Михайло помер. Нащадків у нього не залишилось».

Дочери Регина и Анастасия были замужем за Филиппом Ялец и Михаилом Холопевским, соответственно.

8 Юрий Богданович Пузына – происходил из княжеского рода предположительно «Рюриковичей». Один из основателей Луцкого Крестовоздвиженского братства. Депутат Люблинского съезда. Был женат на Анне Гулевичивне – родной сестре Гальшки.

9 Исаакий (в миру Борискович-Чернчицкий) – православный еписком луцкий и острожский. Из послушников Киево-Печерской лавры он перешел в услужение к Александрийскому патриарху Мелетию и находился при нем до самой кончины его (в 1601 г.), а тогда, посвященный в пресвитера, удалился на Афон, где пробыл десять лет; по возвращении в южную Россию, по приглашению кн. К. К. Острожского  устроил  Дерманский монастырь, где при помощи священника Дамиана издал несколько книг (Октоих, Диалог о святой вере и другие); монахов Исаакий усердно поощрял к обучению юношества и изданию святых книг. В 1614 г. опять путешествовал на Восток; с 1617 г. был игуменом Чернчицкого монастыря. Он был одним из видных членов луцкого Крестовоздвиженского братства и учителем братской школы. В 1620 г. патриарх иерусалимский Феофан рукоположил его во епископа луцкого, но жил он вследствие преследований польского правительства сперва в Степанском, потом в Киево-Михайловском монастыре; в 1623 был вытеснен из города Иеремией Почаповским, униатским епископом луцким. В 1624 Исаакий ездил в Москву, предлагая от имени киевского митрополита Иова Борецкого принятие Малороссии в московское подданство.  До 1632 Исаакий управлял делами Луцкой епархии из Киева. Умер в 1641.

10 Киево-Вознесенский (Печерский) женский монастырь располагался напротив ворот Печерской лавры. Примечателен еще и тем, что здесь находилась, празднуемая 12 октября чудотворная Рудненская икона Богоматери, явившаяся в 1687 в м. Рудне Могилевской губ. и, в 1689 перенесенная в монастырь. С 1686-го по 1707 год игуменьей этого монастыря была Мария Магдалена Мазепина (ур. Мокиевская), мать гетмана Мазепы. После пожара 1712 г. монахини Печерского Вознесенского монастыря были переведены в основанный в 1566, протопопом Иаковом Гулькевичем при церкви свв. мчч. Флора и Лавра, Киево-Флоровский Вознесенский женский монастырь на Подоле. Туда же была перенесена и Руденская икона Богоматери.

11 Нынешняя Честнокрестная церковь это лишь часть бывшей братской церкви, которую "потом и слезами"  построило луцкое братство в двадцатых годах XVII века. В то время это была большая каменная церковь с тремя башнями, на которых были воспроизведены гербы кн. Святополк-Четвертинских, Пузын, Гулевичей и др., кто материально поддерживали эту церковь и нашли при ней или под ней место своего вечного  успокоение.

 

 

Лев Витковский "Портрет Галшки Гулевичивны"

 

21 декабря – день памяти Гальшки Гулевичивны - основательницы Киево-Могилянской академии

 

   На протяжении веков студенты Киево-Могилянской академии 22 декабря поминали основательницу - «фундаторку» своей альма-матер Гальшку (или Елизавету) Гулевичивну. Вона народилася 430 років тому. Она родилась 430 лет назад. Саме у садибі на Подолі, подарованій Галшкою Гулевичівною Київському братству, починалася школа, яка згодом стала Києво-Могилянською академією. Именно в усадьбе на Подоле, подаренной Гальшкою Гулевичивною Киевскому братству, начиналась школа, которая впоследствии стала Киево-Могилянской академией.

Галшка Гулевичівна походила з українського шляхетського роду Гулевичів, відомого від початку ХVІ сторіччя.   Гальшка Гулевичивна происходила из украинского шляхетского рода Гулевич, известного с начала ХVI века. Її дід був луцьким православним єпископом, а батько – воєводою Волинської землі. Ее дед был Луцким православным епископом, а отец - воеводой Волынской земли. 1601 року Гулевичівна одружилася з мозирським маршалком Степаном Лозкою і переїхала до Києва. В 1601 г.  Гулевичивна вышла замуж за мозирського маршалка Степана Лозко и переехала в Киев.
Восени 1615 року шляхта Київщини, ченці Києво-Печерської лаври та київські міщани вирішили заснувати у Києві Богоявленське православне братство.   Осенью 1615 года шляхта Киевщины, монахи Киево-Печерской лавры и киевские мещане решили основать в Киеве Богоявленское православное братство. А на свято Покрови Гулевичівна подарувала Братству власну садибу в центрі Подолу. А на праздник Покрова Гулевичивна подарила Братству собственную усадьбу в центре Подола.

«Я, Галшка Гулевичівна, будучи здорова тілом і розумом, даю, дарую, записую і відказую, фундую добра мої власнії, дідичні права і вольності шляхетські маючи, власний мій двір із землею, зі всім до того двору і землі правами. «Я, Галшка Гулевичивна, будучи здоровый телом и разумом, даю, дарю, записываю Сказали, фундую добра мои власнии, дидични права и вольности шляхетских имея, собственный мой двор с землей, со всем к тому двору и земли правами. Все сіє – на монастир ставропігійний спільного життя по чину Василія Великого, також і на школу дітям тако шляхетським, яко і міщанським». Все сеет - на монастырь ставропигийний совместной жизни по чину Василия Великого, также и на школу детям такой шляхетских, яко и мищанським ».

15 жовтня з Печерської лаври до садиби Гулевичівни перебралися кілька ченців на чолі з ієромонахом Ісаєю Копинським, якого вони невдовзі обрали ігуменом Братського монастиря.   15 октября с Печерской лавры к дому Гулевичивны перебрались несколько монахов во главе с иеромонахом Исаею Копинским, которого они вскоре избрали игуменом Братского монастыря. А у будинку Гулевичівни розмістилася Братська школа, першим ректором якої став священик Йов Борецький. А в доме Гулевичивны разместилась Братская школа, первым ректором которого стал священник Иов Борецкий. Невдовзі до Братства записався гетьман Петро Сагайдачний з усім Військом Запорозьким, і відтоді монастир та школа перебували під захистом козацької шаблі. Вскоре в Братство записался гетман Петро Сагайдачный со всем Войском Запорожским, и с тех пор монастырь и школа находились под защитой казацкой сабли.
1632 року архімандрит Печерського монастиря Петро Могила об’єднав училище при Лаврі з Братською школою, назвавши новий заклад колеґіумом.   С 1632 года архимандрит Печерского монастыря Петр Могила объединил училище при Лавре с братской школой, назвав новое заведение коллегиум. А через четверть века гетман Иван Выговский заключил с польским правительством Гадяцкий договор, по которому Киево-Могилянский коллегиум получил статус Академии.

 

Віталій Пономарьов

RadioSvoboda.Ua

Київ, 21 грудня 2007 року

 

 

 

Дарственная грамата Галшки Гулевичивны на основание Киевской Братской школы

 

В лето от Рождества Христова тысяча шестьсот пятнадцатое, месяца октября пятнадцатого дня.
        На судебных Киевских земских сроках, которые, в вышеупомянутом году, пришлись около дня Римского праздника Святого Михаила, и на другой день того праздника начались судебным производством, перед нами, чиновниками Киевского земского Суда: Судьей Иваном Аксаком и Подсудком Петром Злотопольским, лично явясь в Суд ее милость, супруга Маршалка повита Мозырского, Стефана Лозки, урожденная госпожа Анна Гулевичевна, в присутствии и с соизволение помянутого мужа своего, сознала вечную свою Фундацию, согласно с листом добровольной записи. И сей лист дала от себя, за печатью и подписью своей руки и за печатью и подписью руки своего мужа, помянутого, его милости, Стефана Лозки, господина Мозырского Маршалка, также за печатями и подписями рук людей достойных, — даруя, записывая и на век отказывая свои собственные наследственные имения, пользующиеся правами и вольностями дворянскими, т. е. свой собственный двор и землю в город Киев, находящиеся между известными границами, со всеми к тому двору и земли относящимися угодьями, доходами и со всеми принадлежностями, — в такой долгот и широт, как тот дом, с землею и со всем прочим, находился и теперь находится: все сие под монастырь Ставропигии Патриаршеской, общего житие, по чину Василия Великого,— также под школу детей, как дворянских, так и мещанских, — и сверх того, под гостиницу для странников духовных веры Восточной Католической Церкви; о чем пространнее объясняет та, ее милости, запись. Токовую запись перед нами, Судом, положивши, и во всем подтвердивши и укрепивши своим изустным и добровольным сознанием, она просила принять и в книги земские Киевские записать. Мы, Суд, приняв ту запись для вписания в земские Киевские книги, приказали читать пред собою. Содержание ся следующее: «Я Анна Гулевичевна, супруга его милости, господина Стефана Лозки, Мозырского Маршалка, с соизволение его милости на все, что ниже написано, упомянуто и пояснено в сем лист, будучи здорова телом и рассудком, явно и добровольно сознаю сею моею добровольною записью, что я, живя постоянно в древней, святой, православной вере Восточной Церкви и пылая к ней благочестивою ревностью, к распространению славы Бога, в Троиц Единого, из любви и приверженности к братиям моим — народу Русскому, для спасение души своей, с давних времен решалась сделать благо для Церкви Божьей и дело милосердие показать жаждущим его. Теперь, приводя то в исполнение, — правоверным и благочестивым Христианам — народа Русского, в повитах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского состоящим, сословие духовного и светского: инокам, священникам и диаконам, монашествующим и мирским, также сиятельным Князьям, вельможным господам дворянам и всем,—какого б они звание и сословие ни были, — людям Русским (однако ж тем только, которые неизменно пребывают и пребывать будут в православной благочестивой вере Церкви Восточной обряда Греческого, в послушании и под благословением Святейшего Константинопольского Патріарха, собственного и законного, верховнейшего пастыря народа Российского), я дала, подарила, записала и отказала, т вечным, неизменным даром, на вечные времена, даю, дарю, записываю и отказываю мое собственное наследственное имение, пользующееся правами и вольностями дворянскими: двор мой собственный целостно и землю, от помянутого мужа моего в вечный дар мною полученные, находящиеся в г. Киев между известными улицами, именно: одною стороною к улиц, которая ведет от рынка к Днепру, мимо двора господина Василия Ходики Креницкого, Киевского скарбного (*); другою — также к улиц, которая ведет от рынка к Днепру, мимо двора мещан Киевских, Христофора Золотаря и Петра Нечая; третей стороною со входу от рынка к двору Соленика; а четвертою, заднею стороною, к огорож двора покойного Федора Миткевича, бывшего Бургомистра Киевского, — со всеми, следующими к тому двору и земли, правами, угодьями, доходами и со всем, что к ним относится и принадлежит, в широту и длину, в кокой он издавна состоят, ничего оттуда ни самой себе, ни потомству своему не оставляя: все сіє на монастырь Патриаршей Ставропигии общего житие, по чину Василия Великого, также и на школу для детей, как дворянских, так и мещанских и на всякій другой способ богоугодного житие, который служил бы к спасению Христианскому и к воспитанию призреваемых учеников, — а при том и на гостиницу для странников духовных веры Церкви Восточной; с тем однако ж, чтобы монастырь тот и школа, и весь чин и строение распоряжаемы и устраиваемы были по закону и чину Католической Восточной Церкви Греческого обряда, по семи Вселенским Соборам и по преданию святых Отцов Греческих. Еще ж полагаю и то условие: если бы кто из духовных или из светских, высших и низших, — принадлежа к обществу живущих на той фундации и защищая какое-либо тяжебное дело, заведенное кем-либо в отношении той фундацій и ее общежитие, потом отступился и между тем желал иметь какое нибудь участие в самой фундацій; то токового и подобных ему, отступников (будут ли то посторонние, или кто из потомков моих), от участие и благотворительности сей фундации и записи, нынешним моим сознанием отдаляю. В той же фундацій, по отдач того имущества с землею на славу Божью, вышеобъясненным способом, ни я сама, ни потомки мои не должны иметь никакого ни наследование, ни выгод; также и не должны никогда присваивать себе права отчуждение помянутой Фундацій, под залогом десяти тысяч злотых Польских и под вознаграждением всяких убытков и издержек, без всяких доводов и телесной присяги, по одному голословному объявлению. А что выше объясненным способом, ни я сама, ни потомки мои не должны иметь никакого ни наследование, ни выгод; также и не должны никогда присваивать себе права отчуждение помянутой Фундацій, под залогом десяти тысяч злотых Польских и под вознаграждением всяких убытков и издержек, без всяких доводов и телесной присяги, по одному голословному объявлению. А чтобы та фундація возымела свое действие; то я тотчас же, в тот двор с землею, духовных и светских православных, именно: правоверного Ієромонаха, отца Исаю Купинского и других из монашествующих, также и школу ввела и ввожу, отдавая им то, равно и всем духовным и светским, пребывающим, как упомянуто, в православии Восточной Церкви, в действительное владение и заведывание, при Возном и дворянах, на то назначенных.
        При сем я обязываю потомков моих — ни коим образом не делать, в таковом заведовании, препятствие живущим там православным в иночестве и в школ, и во всяком строении там пребывающим, под таковым же залогом десяти тысяч злотых Польских и под вознаграждением всяких убытков и издержек, без всяких доводов и телесной присяги, по одному голословному объявлению. К тому ж особенно предостерегаю, что, если бы (от чего Боже храни!) каким-нибудь утеснением или несправедливым судом вышеименованные иноки и Христиане вытеснены были из той Фундацій, мною пожертвованной, а также если бы кто, каким нибудь способом, захотел завладеть тою моею Фундацією и всем, что ни было бы там построено и основано; то тот двор и земля целостно должны возвращены быть моему Дому и перейти к моим потомкам, по кокой бы линии они ни происходили. А потомки мои, и кто бы то ни был, принимая во владение ту землю, со всем на ней строением, инокам и при них состоящим, правоверным, изгнанным и вытесненным оттуда, должны будут, на своих собственных грунтах, выделить такого ж достоинства и ценности земли, с правами и вольностями земель дворянских, или денежную сумму, по оценке известных людей, заплатить и щедро наделить, под таким же залогом десяти тысяч злотых Польских и под вознаграждением всяких убытков и издержек, без всяких доводов и присяги, по одному голословному объявлению. Обо всем этом владетели и заведыватели той моей фундацій и ктиторы того монастыря будут мочь всяких противников сей моей фундушевой записи позывать во всякій Суд: земский, гродский, трибунальский, в коком бы ни было повите и воеводств. И, будучи туда позваны, за первым позовом, на первый срок, как крайній, представши к оправданию, и неупотребляя в помощь себе никаких извинений и защиты, должны будуть заплатить залог и убытки, во столько, во сколько раз эта запись нарушена была бы, и сколько раз делано было бы ей какое либо в чем нибудь сопротивление. А когда уплачен будет тот залог и вознаграждены будут убытки и издержки; то впредь сие запись, с нынешнею фундациею, в каждом Суд и у каждого закона, на каждом месте, во всей, полной и совершенной сил, на вечные времена, имеет быть хранима и содержима. Наконец еще и в следующем предваряю: если бы что либо указывала нужда Церкви Божьей и Православные Христиане, в пользу которых сие запись составлена, того б от меня, Анны Гулевичевны, супруги Мозырского Маршалка Лозки, требовали, как напр., объяснение или исправление сей фундации и записи; то я должна буду выполнить сие и предоставляю себе на то всякую свободу нынешним прибавочным условием. И для того дала я сей мой фундушевый лист и добровольную запись с приложением печати и подписью руки моего мужа, его милости, господина Маршалка повита Мозырского, Стефана Лозки (так как от него то деяние и вечный дар имею), и с приложением печати и за подписью собственной руки.
        А для лучшей верности, несомненности и твердости той, вышеописанной Фундацій и пожертвование моего, я пригласила, к приложению печатей и к подписи рук на сем лист моем, их милостей, господ и приятелей моих, оседлых обывателей сего ж воеводства Киевского: его милость, Киевского Тіуна Николая Стецкого, его милость, господина Максима Трипольского, и его милость, господина Семена Шишку Ставецкого, которые при том были, и которые в том надлежаще сведомы и согласно просьб моей, при печатях своих, на сем лист моем собственноручно подписались. Производилось и писано в Киеве в сроки земские, тысяча шестьсот пятнадцатого года, месяца Октября, четырнадцатого дня». На сем лист добровольной записи приложено печатей пять; а подписи заключаются в следующих словах: Стефан Лозка, Маршалок Мозырский рукою с., Анна Гулевичевна, супруга Стефана Лозки, Маршалка Мозырского, рукою собственною; Николай Стецкий Тиун Киевский рукою своею; Максим Федорович Трипольский рукою собственною; Семен Ставецкий Шишка рукою собственною. И сей-то лист добровольной записи, по подачи и личном сознании сказанною выше особою, и по принятии нашем судейском, весь, слово в слово, в Киевские земские книги вписан, из которых и сие выпись, за печатями нашими выдана. Писана в Киев.

Подпись под дарственной:

Гальшка Гулевичивна Степанова

Лозчина маршалкова Мозырьска


Ф
eдор Сущанский Проскура, писарь Зeмский Киeвский
Св
eрял: Счeнкeвский Иван Аксак Судья Зeмский Кивский

 

 

   Самое старое из сохранившихся в Киеве каменных зданий (кон. XVI в.). Эта усадьба у Богоявленской церкви принадлежала богатым подолянам Лозкам и являлась собственностью Галшки Гулевичевны, прежде чем  она подарила ее вместе с прилегающей землей под строительство Братской школы, будущего Киево-Могилянского коллегиума. Впоследствии дом использовался как кухня-поварня при трапезной церкви во имя Святого духа. Принадлежность этого строения к Галшке Гулевичивне установил в конце 70-ых гг. 20 в. киевский архитектор Юрий Лосицкий.

Фото из http://bird-a-phoenix.livejournal.com/26718.html

 

 

Став наизнаменитейшей в Киеве, вернулась в Луцк.

 

Рожденная в одной из самых богатых семей, она оказалась обречена на целую кавалькаду несчастий. Але якими б суворими не були вироки долі, Галшка Гулевичівна зуміла залишитися собою, пам’ятаючи про рідний край, про обов’язок перед предками і нащадками. Но какими бы строгими, ни были приговоры судьбы, Галшка Гулевичивна сумела остаться собой, помня о родном крае, о долге перед предками и потомками. Саме завдяки делекоглядності та жертовності цієї жінки й постала Києво-Могилянська академія. Именно благодаря делекоглядности и жертвенности этой женщины и поднялась Киево-Могилянская академия.
Останні дні свої провела в Луцьку, де у крипті Хрестовоздвиженської церкви знайшла вічний спочинок.
   Последние дни свои провела в Луцке, где в крипте Крестовоздвиженской церкви обрела вечный покой. Потрібно буде понад три з половиною сторіччя після її смерті, аби співвітчизники, передусім краяни, знову почали наближатися до нетлінного спадку Галшки Гулевичівни. Потребуется более трех с половиной столетия после ее смерти, чтобы соотечественники, вновь начали приближаться к нетленному наследию Галшки Гулевичивны.

У ЗАТУРЦЯХ, ДЕ ТУРІЯ СВІЙ ПЛИН РОЗПОЧИНАЄ
В Затурцях, где Турий свое течение начинает


   Річечка сльозиться, забігаючи в очерети й лепеху.Здесь, в Затурцях, где начинает свой течение Турия, ведет начало и путь ее судьбы. Народилася вона (Григорій Гуртовий називає як найвірогіднішу дату 9 грудня 1577 року, УРЕС, Іван Крип’якевич і Лідія Гайдай - 1575-й, автори “Довідника з історії України”, виданого “Генезою”, - 1585 рік; остання констатація - явно помилкова, адже наприкінці 1596 року Галшка - не могла ж бути одинадцятилітньою - виходила заміж) у родинному замку, що праворуч прадавнього тракту з Володимира на Луцьк. Родилась она (Григорий Гуртовой называет как наиболее вероятную дату 9 декабря 1577 года, УРЕС, Иван Крипьякевич и Лидия Гайдай - 1575-й, авторы "Справочника по истории Украины", изданного "Генезис", 1585 год; последняя констатация - явно ошибочная, ведь в конце 1596 года Галшка - не могла быть одинадцятилетнею - выходила замуж) в родовом замке, справа древнейшего тракта из Владимира на Луцк. Уже пізніше, вертаючи пам’яттю в рятівний світ дитинства, усвідомить, що з волі Всевишнього і рідні Затурці (як кожні місто й село), і вона сама (як кожна людина) покликані до життя, мають власну місію. Уже позже, возвращаясь  памятью в спасительный мир детства, осознает, что по воле Всевышнего и родные Затурци (как каждый город и село), и она сама (как каждый человек) призваны к жизни, имеют собственную миссию. І в найвідповідальніший момент вона вчинить відповідно до цього покликання, даючи шанс своєму народові не загубитися на історичних перепуттях. И в самый ответственный момент она поступит согласно этому призванию, давая шанс своему народу не потеряться на исторических перепутьях.
Втім, небеснооке біляве дівча у Затурцях вбиратиме в себе співочу мову, красу природи.   Впрочем, небесноокая белокурая девица в Затурцях вбирала в себя мелодичный язык, красоту природы. І часто буватиме в Луцьку, де до 1548 року був владикою єпископ Феодосій - її дідусь, у Володимирі, де на посаді підстарости служив батько, Василь Гулевич (старостою вважався князь Василь Острозький), в Острозі, де вже діяла перша українська школа... И часто бывала в Луцке, где до 1548 года был владыкой епископ Феодосий - ее дедушка, во Владимире, где на посту подстаросты служил отец, Василий Гулевич (старостой считался князь Василий Острожский), в Остроге, где уже действовала первая украинская школа ... Чи не після відвідин цього міста вона заручилася підтримкою мудрих учителів, які не тільки домогли оволодіти кількома європейськими мовами, а й прищепили істину: істинна самореалізація і народу, й особистості можлива тільки на рідних теренах, за умови безперервності духовних традицій, відродження повноцінного національного суспільства. Едва ли не после посещения этого города она заручилась поддержкой мудрых учителей, которые не только помогли овладеть несколькими европейскими языками, но и привили истину: истинная самореализация и народа и личности возможна только на родных просторах, при условии непрерывности духовных традиций, возрождение полноценного национального общества.
Певне, багатьох подивовувала її краса, поєднана з мудрістю.   Видимо, на многих обращала внимание ее красота, совмещенная с мудростью. Але були неписані закони, згідно з якими шлюб із представницею знаменитого українського шляхетського роду міг взяти рівний за статусом і статками. Но были неписаные законы, согласно которым брак с представительницей знаменитого украинского шляхетского рода мог взять равный по статусу и деньгами. Про взаємність почуттів молодят нерідко навіть не йшлося. О взаимности чувств молодоженов нередко даже не шла речь.
Христофор Потій і Галшка-Єлизавета Гулевичівна вінчалися в Успенському соборі у Володимирі.   Христофор Потий и Галшка-Елизавета Гулевичивна венчались в Успенском соборе во Владимире. Незважаючи на грудневу холоднечу, цього недільного дня 1694-го у вщерть заповненому храмі було навіть гаряче. Несмотря на декабрьскую стужу,этого воскресного дня 1594-го года, в до отказа заполненном храме было даже горячо. “Яка пара!” - не приховували захоплення гості та парафіяни. "Какая пара! "- не скрывали восторга гости и прихожане. Замиловувалися молодятами єпископ Іпатій Потій, владика Володимирський і Берестейський, батько нареченого, родина молодої, запрошені князі, ієрархи.Любовался молодоженами епископ Ипатий Потий, владыка Владимирский и Берестейской, отец жениха, семья невесты, приглашенные князья, иерархи. Бідніший люд стиха гомонів про величезний Галшчин посаг... Бедный люд тихо говорил об огромном Гальшкином приданом ... Вони будуть подружжям трохи більше року. Они будут супругами чуть более года. Христофор несподівано помре. Христофор неожиданно умрет. Турбота про доньку Катерину, якої так і не побачить батько, ляже на плечі молодої вдови. Забота о дочери Екатерине, которую так и не увидит отец, ляжет на плечи молодой вдовы.

 

102.gif (6386 bytes)

 

 

Адам-Ипатий Потий (Потей) – свекр Гулевичивны

ЗА ДОБРОЧИНСВО - ДОКОРИ Й КЛЯТЬБА

   За доброту - упреки и проклятие


Коли 1601-го приїде до Києва, у православному товаристві потай, а то й відверто їй докорятимуть за те, що була Потієвою.   Когда 1601-м она приезжает в Киев, в православном обществе втайне, а то и откровенно ее попрекали за то, что была Потиевою. Ще б пак - колишній свекор став ініціатором унії між православними і католиками, підписаної у Бересті (Бресті). Еще бы - бывший свекор стал инициатором унии между православными и католиками, подписанной в Берестье (Бресте). Те, що до церковного протистояння ні Галшка-Єлизавета, ні покійний Христофор не були причетні, не бралося до уваги. То, что до церковного противостояния ни Галшка-Елизавета, ни покойный Христофор не были причастны, не бралось во внимание. Та й пристрасті, що завирували в українстві, були надзвичайно суперечливими, вносили стільки сум’яття в душу кожного. Да и страсти, что кипели в украинством обществе, были чрезвычайно противоречивыми, вносили столько смятение в душу каждого. Хоча й така тотальна полеміка народжує велетів, які покликані вести за собою. Хотя такая тотальная полемика рождает сильных, призванных вести за собой. Правда, це помічається уже пізніше. Правда, это замечается уже позже. А тоді полями словесних, а то й буквальних боїв ставали чи не кожна сім’я, всіляке товариство. А тогда полями словесных, а то и буквально боев становились чуть ли не каждая семья, всякое общество. Як жінка-інтелектуал, у ній теж не могли не боротися сумніви. Как женщина-интеллектуал, в ней тоже не могли не бороться сомнения. А ще боліла втрата батька, який міг би допомогти, розрадити. А еще болела потеря отца, который мог бы помочь, розсудить.
Нею й далі захоплювалися чоловіки.   Ею и дальше восхищались мужчины. Незважаючи на пережите, приваба стала ще разючішою. Несмотря на пережитое, Галшка стала еще прекрасней. Хіба у погляді все частіше озивалася печаль. Разве во взгляде все чаще проявлялась печаль. Пропонували руку і серце навіть молодші, сповнені пристрасної життєвої енергії. Предлагали руку и сердце даже младшие по возрасту мужчины, полные страстной жизненной энергии. Та віддала перевагу вбіленому сивинами мужу. Но она предпочла убеленного сединой мужа. 1606 року Галшка виходить заміж за Стефана Лозку, маршалка Мозирського, підчашого Київського. В 1606 г. Галшка выходит замуж за Стефана Лозко, маршалка Мозырского, подчашего Киевского. Невдовзі щасливе подружжя радітиме - народиться син Михайло. Вскоре у счастливых супругов новая радость - родился сын Михаил.
“Пані маршалкова”, - звертатимуться до неї.   "Панна маршалкова", - обращались к ней. Галшка Гулевичівна-Лозчина опікуватиметься чоловіком та своєю маєтністю (зокрема - на велелюдному Подолі), допомагатиме монастирям і слухатиме ...докори. Галшка Гулевичивна-Лозчина опекается мужем и владеет своими имениями (в частности - на многолюдном Подоле), помогает монастырям и слушает ... упреки. Ба навіть читатиме. Даже читает их. У своєму “Треносі”, виданому 1610 року у Вільно, Мелетій Смотрицький, який у переліку найвідоміших українських шляхетних родів називатиме й Гулевичів, від імені православної церкви категорично зрікає: “Прокляті і ви”. В своем "Треноси", изданном 1610 года в Вильне, Мелетий Смотрицкий, который в перечне самых известных украинских благородных родов называет и Гулевичей, от имени православной церкви категорически восклицает: "Проклятые и вы". Правда, не мине й двадцяти літ, коли він, архієпископ, той, хто не тільки докорятиме, а й молитиме-благатиме: “Дай нам, Господи Боже, Русі з Руссю прийти до порозуміння”, зустрівшись зі східними патріархами, остаточно розчарувався в перспективі православ’я та прийняв унію, приїхав на Волинь, де у Дермані невдовзі помер. Правда, не пройдет и двадцати лет, когда он, архиепископ, тот, кто не только наставлял, но и в молитве - молился: "Дай нам, Господи Боже, Руси с Русью прийти к согласию", встретившись с восточным Патриархом, окончательно разочаровался в перспективе православия и принял унию, приехал на Волынь, где в Дермани вскоре умер.
“Життя Галшки, може, й загубилося б у вирі великих і буденних подій того тривожного часу, - роздумує один із найвідоміших краєзнавців Григорій Гуртовий.   "Жизнь Галшки, может, и затерялась бы в водовороте крупных и будничных событий того тревожного времени, - размышляет один из самых известных краеведов Григорий Гуртовой. - Хіба вона одна виростала яскравою квіткою землі української? - Разве она одна вырасла ярким цветком земли украинской? НоТі поривання її християнської душі не могли не вирости у подвиг, який, як спалах зорі, привернув увагу цілої епохи”. порыв ее христианской души не мог не вырасти в подвиг, который, как вспышка звезды, привлек внимание целой эпохи ". А безпосередньо підштовхне до такого діяння не чиєсь звинувачення, а вогонь. А непосредственно подтолкнет ее к такому деянию не чье-то обвинение, а огонь. Точніше, страшна пожежа 1614-го, що знищить навіть лаврську бібліотеку. Точнее, страшнный пожар 1614-го, который уничтожит даже библиотеку Киевской Лавры. Та ж без книги, без освіти народ приречений канути в небуття. А без книг, без образования народ обречен кануть в небытие. “Цього ніколи не буде”, - волав голос совісті. "Этого никогда не будет", - кричал голос совести.

   СЯЯЛА ВІД ЩАСТЯСияли от счастья


Покрова 1615 року на скрижалях історії назавше - й з іменем Галшки.   Покров 1615 года на скрижалях истории связывается и с именем Галшки. Цього дня вона принесе до київського магістрату свій фундуш (дарчу грамоту) “правовірним і благочестивим християнам народу руського..., тим, котрі в благочестивій Східній Церкві тривають і тривати будуть”. В этот день она принесет к киевскому магистрату свой фундуш (дарственные грамоту) "правоверным и благочестивым христианам народа русского ..., тем, кто в благочестивой Восточной Церкви продолжаются и будут продолжаться". Відтепер меценатка дарує новопосталому Київському православному братству “дім з землею, з усім до того двору..., пожитками, різними належностями , нічого собі самій ані нащадкам моїм не залишаючи. Отныне меценатка дарит новоиспеченному Киевскому православному братству "дом с землей, со всем к тому двора ..., пожитками, различными принадлежности, ничего себе самой ни потомкам моим не оставляя. Все сіє - на монастир чину Василія Великого, також і на школи, також шляхетським, як і міщанським, і на кожний інший чин богоугодного життя, задля спасіння християнського, а при сьому і на гостиницю страдників духовних з тим, аби монастир, школа і весь чин керувався законом Східної Церкви грецького обряду”. Все - на монастырь чина Василия Великого, и на школы, как шляхетские, как и мещанские, и на любой другой чин богоугодной жизни, ради спасения христианского, с тем, чтобы монастырь, школа и все при них руководствовались законом Восточной Церкви греческого обряда.
  Відтак на базі братської школи, об’єднаної з лаврською, постане 1632 року Києво-Могилянська колегія, фактично вищий навчальний заклад, пізніше названий академією. Затем на базе братской школы, объединенной с лаврской, предстанет в 1632 году Киево-Могилянская коллегия, фактически высшее учебное заведение, позже названное академией. Тут не лише студіюватимуть науки, тут формуватиметься українська еліта, без якої навряд чи став би можливим потужний національний рух під проводом Хмельницького, Виговського, Мазепи. Здесь не только стали изучаться науки, здесь будет формироваться украинская элита, без которой вряд ли стало бы возможным мощное национальное движение под предводительством Хмельницкого, Выговского, Мазепы. Тому й не випадково у серпні 1992 року, коли відновлювалася Києво-Могилянська академія, перед десятками тисяч присутніх (серед яких був і автор цих слів), з’явилася вона, Галшка Гулевичівна (у цей образ зуміла ввійти одна з актрис). Поэтому не случайно в августе 1992 года, когда восстанавливалась Киево-Могилянская академия, перед десятками тысяч собравшихся (среди которых был и автор этих слов), появилась она, Галшка Гулевичивна (в этот образ сумела войти одна из актрис.
  А тієї світлої покровської днини 1615-го вона сяяла від щастя. А в тот светлый день  Покрова 1615-го она сияла от счастья. Здійснилося! Свершилось! Нарешті вдалося так масштабно “з любові і приязні до братів моїх - народу руського... Наконец удалось так масштабно "из любви и приязни к братьям моим - народа русского ... добро учинити”. добро сделать". Та вже незабаром знову горе прийде до неї - не стане чоловіка. Но уже скоро опять горе придет к ней - не станет мужа. Як найтяжчу втрату переживе смерть гетьмана Петра Сагайдачного, одного з натхненників Київського братства. Как тяжелейшую утрату переживет она и смерть гетмана Петра Сагайдачного, одного из вдохновителей Киевского братства. До того ж в українському суспільстві знову спалахне конфесійна міжусобиця, лоно православ’я покине син Михайло. К тому же в украинском обществе вновь вспыхнет конфессиональная междоусобица, лоно православия покинет ее сын Михаил. Сили покидали її. Силы покидали ее. І Галшка-Єлизавета вирішує повернутися на Волинь. И Галшка-Елизавета решает вернуться на Волынь. Житиме в Луцьку, буватиме в Затурцях, де минуло дитинство, у Воютині, Володимирі... Жить в Луцке, бывать в Затурцях, где прошло детство, в Воютине, Владимире ...

   ТЕ, ЩО ПОБАЧИТЬ І ПОЧУЄ, ВЖАХНЕТо, как увидишь и услышишь, ужаснет


Але і в отчому краї вже не повернеться до неї спокій.   Но и в Отчем крае уже не вернется к ней покой. Навіть до родинної Дмитрівської церкви не завше можна буде зайти помолитися. Даже в семейной Дмитриевской церкви не всегда можно будет зайти помолиться. Ще 1625 року її господарями перестають бути православні. Еще с 1625 года ее хозяевами перестают быть православные. Ініціатором привласнення коштовної церковної атрибутики, рідкісних книг, фундушів стає ...один із Гулевичів, правда, вже покатоличений Дмитро (Іполит), ксьондз домініканського монастиря. Инициатором присвоения ценной церковной атрибутики, редких книг, фундушев-пожертвований становится ... один из Гулевичей, правда, уже окатоличеный Дмитрий (Ипполит), ксендз доминиканского монастыря. Тому Галшка-Єлизавета не шкодує коштів на розбудову Хрестовоздвиженської церкви, допомагає братству, школі при ньому, друкарні. Поэтому Галшка-Елизавета не жалеет средств на развитие Крестовоздвиженской церкви, помогает братству, школе при нем, типографии. І витиратиме від безсилля сльози, коли 24 травня 1634 року прийде до храму Воздвиження Чесного Хреста. И вытирает от бессилия слезы, когда 24 мая 1634 года придет в храм Воздвижения Честного Креста. Те, що побачить і почує, вжахне. То, что увидит и услышит, ужаснет. Скривавлені отець Ісакій, ігумен монастиря, ченці...Кілька годин до того священики, студенти єзуїтського колегіуму, озброєні лучани-католики трощили хрести на біляцерковному цвинтарі, вершили глум у самому храмі Воздвиження Чесного Хреста, киями били учнів, калічили і так немічних, які були в шпиталі... Окровавленный отец Исаак, игумен монастыря, монахи... Несколько часов до того священники, студенты иезуитского коллегиума, вооруженные лучане-католики вырывали кресты на билоцерковном кладбище, глумились в самом храме Воздвижения Честного Креста, кольями били учеников, калечили и немощных, были в госпитале ... Ні, вона, як луцькі православні шляхтичі та міщани, з цього приводу не мовчатиме. Нет, она, как луцкие православные шляхтичи и мещане, по этому поводу не молчала. 11 серпня з’явиться скарга до короля. 11 августа появится жалоба к королю. Але море пристрастей, замішаних на національному та конфесійному протистоянні, розбурхувалося. Но море страстей, замешанных на национальном и конфессиональном противостоянии разволновалось. 1648-го воно вже вийде з берегів, охопивши і Україну, й Білорусь... С 1648-го года оно уже выйдет из берегов, охватив и Украину, и Беларусь ...
Та цього вона вже не бачитиме.   Но этого она уже не будет видеть. Галшка Гулевичівна упокоїться 1642 року (як вважає Григорій Гуртовий, 15 чи 17 березня). Галшка Гулевичивна упокоиться в 1642 году (как считает Григорий Гуртовой, 15 или 17 марта). І похоронять її у крипті улюбленої Хрестовоздвиженської церкви, святині, якій заповіла ще 20 січня 1634-го тисячу польських злотих. И похоронена она будет в крипте любимой Крестовоздвиженской церкви, святыни, которой завещала еще 20 января 1634-го тысячу польских злотых. Про цю славетну українку, перед чиїм ім’ям безсилий час, нагадує і нині сущим, і тим, хто прийде у цей світ завтра скульптурний портрет, виплеканий волинянкою Іриною Дацюк. Про эту славную украинку, перед чьим именем бессильно время, напоминает и ныне сущим, и тем, кто придет в этот мир завтра скульптурный портрет, созданный волынянкой Ириной Дацюк.

 

Виктор Вербич

 

Оригинал на украинском: http://www.simya.com.ua/articles/3/1493/

 

 

 

Барельеф Г.Гулевичивны (скульптор Ирина Дацюк)

на Крестовоздвиженской церкви.

 

Основатели Луцкого братства: Первая каменная братская церковь Крестовоздвиженская.

   Первые сведения про каменную братскую церковь находим в дарственной записи киевской подчашей Анны Гулевичивны1 от 20 января 1634 г. "Братству при церкви луцкой каменной Воздвижения Креста" она записала 1000 польских злотых. При этом половина из них предназначалась на фундамент, стены и церковное убранство, а другая половина игумену этого братства. Из текста выходит, что каменная церковь рассматривалась как реальность, хотя в то время еще не были завершены ни фундамент, ни стены оной.

   Возможно, какая-то часть церкви уже имелась и до нее могли приделать пристройку, а внос денег Анни Гулевичивны давал возможность закончить ее строительство в 1634 г. Вроде бы в дарственной Анны Гулевичивны не шел разговор про фундамент и каменные стены, а лишь указывалось, как это сделано, что деньги передаются братству при «каменной» церкви, что свидетельствовало бы про новизну ситуации, а именно про то, что до недавнего времени братство действовало при деревянной церкви.

   В записях от 24-28 мая и 21 августа 1634 года в претензиях на студентов луцкого иезуитского Коллегиума, которые напали на братский монастырь, госпиталь и школу при нем, говорится про церковь как про действующий храм. Нападавшие не смогли взломать церковные двери, запертые крепкой колодкой, взломали саблями и копьями колодку дверей, что вела к звоннице «там же с церковью заодно бывшее». Из звонницы они по ступеням спустились в церковь и учинили погром

   Можно допустить, что на деньги Анны Гулевичивны в 1634 г. к церкви достроили упомянутую звонницу или ризницу с «паламарней», которые часто также пристраивали к церкви позднее основного строения. В июне 1635 г. на каких-то объектах луцкого комплекса еще ввозили камни или выполняли другие строительные работы. Про это свидетельствует упоминание на присутствующих там «работников строителей… при дверях той церкви сидящих». Вероятно, что эти работы проводились в церкви.

   На основании своей дарственной от 18 августа 1638 г. православному братству  Лаврентий Древинский судился на счет того, что "перед началом строительства  церковного с него взяли 1000 польских злотых" и "внесли было на дом мешканки Луцкой, Пани Яцковой, с которой «провент певный или мел на шпиталь» и на служителей церковных". Но ее сын Константин дом продал, и неизвестно куда подевались деньги. Если бы удалось датировать эту историю со взятием 1000 злотых, то можно было бы уточнить и дату каменного строительства церкви Честного Креста…

Богдан Колосок

Полный текст на украинском: http://www.art.lutsk.ua/art/chesnohrest/tkt3.html

Примечания

1 Речь, вероятно идет об Гальшке Гулевичивне, вдове бывшего маршалка мозырьского  Стефана Лозки, которая после смерти мужа вернулась в Луцк. Гулевичивна Елизавета (а не Анна) или Гамика (как она подписывалась сама) Васильевна - основательница Киево-братского монастыря и школы при нем (будущей Киевской духовной академии). Второй муж ее, Стефан Лозка, имел в Киеве богатый дом с землями, который Елизавета Васильевна, "ревнуя православной вере", подарила в 1615 г. "на монастырь патриаршей ставропигии общего жития, по чину Василия Великого", на школу, как для детей дворянских, так и мещанских, и на гостиницу для странников. Умерла в 1642 г. Ср. Максимович "О первых временах Киевского братства" ("Киевские Епархические Ведомости" 1865 г., № 21, 23 и 24); Голубев "Древние и новые сказания о начале киевской духовной академии" ("Киевская Старина", 1885, № 1); его же, "К биографии Елизаветы Васильевны Гулевичевны" ("Труды Киевской духовной академии" 1886, № 9); Новицкий "Настоящее имя первой фундаторши киевских братских школ" ("Киевская Старина", 1885, № 8). Житомирская городская книга за 1617-18 года именует Гулевичивну-Лозчину Галшкою (несколько раз) и один раз Галжбитою (в акте № 615, Опись, стр. 85).

Что касается ее двоюродной племянницы Анны Гулевичивны (ее дед Януш был родным братом отца Галшки – Василия и основателем Должецкой ветви этой фамилии), то она, будучи замужем за родным братом Степана Лозки – киевским подчашим (с 1601) Лавреном Лозко жила также на Киевщине и также отличилась на ниве меценатства. Поэтому часто исследователи путали Гальшку с Анной, имевших одинаковые фамилии как по рождению (Гулевичивна), так и по замужеству (Лозчина). Анна Гулевичивна-Лозчина также давала деньги на школы и православные монастыри в Киеве, о чем есть немало документальних записей, к примеру: "Выписка из книг городских воеводства Киевского 3 июня 1629 года про пожертвования Ганною Гулевичивною Лавриновою Лозкиною Кириливскому монастырю плацу в Киеве" - Оп. № 7 (Описание рукописей церковно-археоло-гического музея при Киевской духовной академии. - Составил Н. Петров, Выпуск I, К., 1875, ст. 185).

Анна Гулевичивна жила еще в 1651 году и была владелицей Красной Луки с двумя руднями на реке Тали (Радомишльский повет на север от Иванкова), Моисейковщины, сел Феневичи, Обчитель (Оцитель) и поселення Лавринив (Лавринивка). Овдовевши, Анна во втором браке была замужем за Ярошем Кирдеем-Козинским. От первого брака имела сына Яна Лозко – киевского подчашия (1628) и трех дочерей: Елизавету, Еву и Варвару (за Александром Красинским). Дочь Яна – Потенция (внучка Анны Гулевичивны) вышла замуж за Александра Сурину.

 

Братский Хрестовоздвиженский монастырь

 

   Чтобы противостоять унии, ополячению и окатоличиванию, православные украинцы в начале 17 ст. начали объединяться в церковные братства. Такое братство под названием "Хрестовоздвиженске" возникло 1617 года и в Луцке, а через два года польский король Сигизмунд ІІІ подтвердил грамотой его привилегию на построение церкви, госпиталя и школы. Средством таких Украинских шляхтичей из Волыни, как Гулевичи, Пузини, Семашки, Четвертински, и потом и трудом луцких братиков где-то около 1630 года был выстроен храм во имя Честного и Животворчего Креста Господнего на земле этот храм принадлежал Владимиру Зубцевскому, который, умирая, записал "все имения подвижные и неподвижные, и денежные суммы наличностью, и те, что у кредиторов были, монастырю Луцкому под названием Братства Воздвиження Честного Креста". То был величав длиной до 25 и высотой до 20 метров, храм, который стал монастырским. Рядом с храмом, из которого южной стороны 1645 года выросло двухэтажное здание школы и госпиталя, кельи, для монахов. Главным зодчим храма был грек Александр Моселли. Именно же братство 1620 года получило от Иерусалимского Патриарха Феофана "Благословительну грамоту с правом ставропигии", тогда все братство стало называться Ставропигийским.

   Еще в 1624 году братики устроили монастырь, часто в русскоязычной историографии названний "общежительным", что построено на братских отношениях монахов, которые посвятили свою жизнь Богу и родной церкви, своему народу.

   Братство открыло при монастыре школу и госпиталь для бедных и больных. В братской школе учились способные юноши из самых бедных слоев населения.

   Глубокая вера и творчество духа православных украинцев Луцка, того времени объединенных в братство, дала возможность на протяжении десятков лет сохранить монастырь, школу, госпиталь. А в 1635 году здесь появилась и "путешествующая" типография отцов Павла и Сильвестра, которую луцкие братики помогли возобновить. Следовательно появилась на свет божий книга под названием "Лямент...", а вскоре и "Еликидион...".

 

Лямент. Перше друковане видання в м. Луцьк. 1628.

 

   Следует подчеркнуть, что то было время наибольшего расцвета как монастыря, так и самого братства, которое стояло на стороже родной православной веры, своего языка, культуры, традиций.

   В начале 18 ст. монастырь оказывается в руках отцов василіан-уніатів, которые тоже пытались вести школу, госпиталь и даже типографию, но все то вскоре замерший, а сам монастырь начал приходить в упадок. Как и другие, когда-то православные монастыри, Луцка Хрестовоздвиженска обитель, потеряв поддержку православных мещан и своих могучих основателей-князей и шляхты, которые стали усердными римо-католиками, изменив вере родителей, пришла в полный упадок и разрушение.

 

Фото. chesnohres

 

   В 1797 году православные отобрали от василиан Чеснохрестску церковь, которая в то время была уже парафиальной и, как свидетельствуют документы держархиву Волынской области (Ф.35, оп.5, спр.252, арк.И), службу Божью правил здесь в 1799 году прежний униатский священник Григорий, но уже как православный. Храм стал соборным и оставался таким к новому захвату его униатами после большого пожара 1803 года. Они владели храмом до 1833 года, поскольку с закрытием на Волыни всех василианских монастырей униатских монахов было выселено и из этой обители.

   Вместо когда-то большой церкви, построенной "слезами и потом" луцких братиков", - писал Леонид Маслов в своей книге "Архитектура старого Луцка" (Львов, 1939, с. 26-27), - стоит теперь отремонтированная "из ее абсиды в 1890 году стараниям возобновленного Чеснохресного Братства маленькая церковь со старухой, уже тривиковой, баней".

   Маленький Чесносхресний храм, который был в прошлом лишь алтарной частью величавого монастырского храма, видел много на своем возраста. Именно в нем отец Павел Пащевский в 20-х годах впервые в Луцке начал Богослужение на родном языке В1940-1941 годах Епископ Луцкий Владыка Поликарп (Сикорский) имел этот храм по свою временную кафедру, а прежние монастырские здания - за место обитания.

   Свои черные страницы в историю этого братского монастырского храма вписали большевистские атеисты, которые превратили давнюю украинскую святыню в ... планетарий. Долгие годы добреоплачувни "планетаристи" просвечивали мозг молодой Волыни преступным атеистическим дурманом.

   На праздник пророка Ильи 2 августа 1990 года - после многих лет надругательства и бесчестия - в храме зазвучали духовные писнеспиви на Похвалу Господнюю.

 

Планетарій. Фото.

 

   Братский Хрестовоздвиженский монастырь во все времена был важной ячейкой нашей духовности, охранником веры наших предков, наиболее уважаемой святыней в городе над Стиром.

Владимир Рожко

"Православные монастыри Волыни и Полесья", 2000

Источник: http://chesnohrest.ru/chesnohres_2.htm

Дополнит. источники:

 

Хижняк З.І., Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії. - Київ, - Видавничий дім "КМ Академія", - 2003.

http://www.volyn.com.ua/index.php?rub=11&article=0&arch=727

Могилянское барокко в интерьере современности http://www.pamjatky.org.ua/ShowInterview.aspx?ID=89

По Подолу http://serg-klymenko.narod.ru/Kyiv/Kyiv.Podil.htm